Stikstofdepositie

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het PAS (Programma Aanpak Stikstof) en de daarmee mogelijke ontwikkelingsruimte niet meer van toepassing is. Elke toename in stikstofdepositie van meer dan 0,00 mol/ha/jaar natura2000vanwege bedrijfsactiviteiten (NOx en/of NH3 uitstoot) op een stikstofgevoelig habitattype is hiermee mogelijk significant. Een dergelijke toename in stikstofdepositie betekent daardoor dat het project niet zomaar vergunbaar is onder de Wet natuurbescherming.

Met het rekenprogramma AERIUS kan bepaald worden of vanwege voorgenomen activiteiten een relevante bijdrage op de stikstofdepositie binnen natuurgebieden wordt veroorzaakt. Tevens wordt bepaald of de activiteiten vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet natuurbescherming.

Geurts Technisch Adviseurs heeft de expertise om de berekeningen uit te voeren en de uitgangspunten en resultaten te verantwoorden richting bevoegd gezag. Eventueel kan worden gekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om de stikstofdepositie te beperken. Indien aan aanvraag Wet natuurbescherming noodzakelijk is, kan hiervoor de ondersteuning en benodigde onderbouwing worden geleverd.

   Stikstofplaatjes