CE-certificering voor een vatenhefklem

Voor een klant in de voedingsmiddelenindustrie hebben wij de CE-certificering uitgevoerd voor een vatenhefklem. Vatenhefklem1

Met deze klem kan een vat van 360 kg automatisch opgepakt worden met een heftruck, zonder dat hiervoor een persoon bij het vat dient te komen. Het oppakken en neerzetten gebeurt automatisch zonder besturing. De klem is zelfklemmend en zelflossend.

Geurts Technisch Adviseurs heeft hierbij ook de sterkteberekeningen uitgevoerd.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Functional Design Specification (FDS) voor nieuwe koelwatercircuit met stikstofreductie

Voor een klant in de voedingsmiddelenindustrie heeft Geurts Technisch Adviseurs een FDS gemaakt voor een nieuw koelcircuit dat koelwater levert bij minder lage temperaturen.

FDS nieuw koelwatercircuit met stikstofreductieHierdoor is minder koelenergie nodig. Hiervoor worden nieuwe koelmachines geplaatst in een nieuw gebouw. Er wordt rekening gehouden met diverse beveiliging zoals het gevaar dat er ammoniak vrij kan komen in de lucht of in het water.

Verder is een warmtepomp toegepast om warm water te genereren, waardoor de benodigde hoeveelheid gas voor de huidige verwarmingsketels daalt en daarmee dus ook de stikstofuitstoot.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CE voor een nieuw transportsysteem

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie heeft Geurts Technisch Adviseurs een risico analyse uitgevoerd en de bijbehorende CE documenten opgesteld. CE Piba

De risico analyse moest worden uitgevoerd voor een nieuw transportsysteem voor gebakken pinda’s. De opgestelde CE documenten betreffen een gebruiksaanwijzing, Technisch Dossier en checklist op de machinerichtlijn.
Het project is in twee fases uitgevoerd om de productie zo min mogelijk te verstoren.

Nadat de documenten goedgekeurd zijn door de opdrachtgever, is de CE-typeplaat op de machine aangebracht.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opslag van lithium-ion batterijen

Voor een bedrijf in de transportsector is door Geurts Technisch Adviseurs een melding activiteitenbesluit ingediend voor de opslag van Lithium-ion batterijen.

lithium ion opslag met gebruikapparatuurDoor een toename in vraag naar lithiumbatterijen en accu’s, bijvoorbeeld voor telefoons, laptops, elektrische fietsen en auto’s, neemt ook de vraag voor opslag toe. Dit brengt risico’s met zich mee, maar op dit moment is er nog geen richtlijn rondom de opslag van Lithiumbatterijen.

Een specifieke richtlijn voor deze lithium-ion dragers is in de maak (PGS-37) en wordt begin 2022 verwacht. Lithium valt namelijk niet onder de PGS-15, welke gaat over de opslag van gevaarlijke stoffen. Voorlopig is er een “circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers” en kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften opnemen.

Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en eventuele veiligheidsmaatregelen binnen uw bedrijf.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Akoestisch onderzoek voor een bedrijfsverplaatsing

Voor een loonbedrijf in de gemeente Epe is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met een bedrijfsverplaatsing. Fendt

Door de activiteiten te verplaatsen naar het buitengebied moet vanwege de aanwezigheid van omliggende woningen rekening gehouden worden met een “goede ruimtelijke ordening”. Met behulp van een rekenmodel van het bedrijfsterrein en de omgeving is bepaald onder welke voorwaarden het bedrijf akoestisch inpasbaar is en ter plaatse van de woningen in de omgeving een acceptabel woon- en leefklimaat wordt behouden. Hierbij moet worden gedacht aan het gunstig indelen van het bedrijfsterrein of het rekening houden met een afscherming / grondwal.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samengestelde machines vereisen ook CE-markering

Een productiebedrijf dat aluminiumblikjes maakt heeft de hulp van Geurts Technisch Adviseurs ingeroepen, om een productielijn te beoordelen op machineveiligheid.

CE Lijn 28In het verleden hebben we dit al bij twee van hun productielijnen gedaan, waarvan een productielijn ook weer verder is uitgebreid.

Sinds kort is er een derde productielijn in gebruik, en hebben wij hiervoor ook de beoordeling op de machineveiligheid gedaan. Deze lijn bestaat uit een aantal machines die uit verschillende landen komen. De grootste uitdaging was om deze te laten voldoen aan de Nederlandse veiligheidsnormen. Later bleek dat de kwaliteit van de machines van de derde productielijn niet gelijk waren aan die van de eerste twee productielijnen. Na aanpassingen aan de machines, heeft de productielijn een CE-markering gekregen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geluidmeting na plaatsing buitenunit van een warmtepomp

In opdracht van een installatiebedrijf is een geluidmeting verricht aan de buitenunit (condensor) van een warmtepomp die geïnstalleerd is op het dak van een bijgebouw. Warmtepomp binnen en buiten

In het Bouwbesluit is een passage opgenomen ten aanzien van geluid afkomstig van warmtepompen en zijn grenswaarden op de erfgrens van een naastgelegen woonfunctie voor de dag- en nachtperiode opgenomen.

Omdat het geluidniveau op enkele meters afstand vanwege stoorgeluid moeilijk te meten is, is door Geurts Technisch Adviseurs een bronmeting verricht volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai en is met behulp van een rekenmodel op verschillende posities in de omgeving (slaapvertrekken, erfgrens) de geluidbelasting bepaald. In geval van overschrijdingen van de norm kunnen maatregelen in overleg worden voorgesteld om te voldoen aan de eisen en om overlast te beperken.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Besparen op stikstof uitstoot maakt uitbreiding mogelijk

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie is door Geurts Technisch Adviseurs een aanvraag Wet natuurbescherming uitgevoerd.

AERIUS calculatorGezien de recentelijke ontwikkelingen omtrent het PAS (Programma Aanpak Stikstof) mag momenteel geen toename in stikstofdepositie op natuurgebieden meer ontstaan. Omdat het bedrijf wilt uitbreiden waren onder andere AERIUS berekeningen nodig en een aanvraag Wet natuurbescherming. Omdat een van de wijzigingen op het bedrijf een uitbreiding van de bestaande koelinstallatie met een warmtepomp betreft, zal fors bespaard worden op aardgasverbruik en daarmee stikstof uitstoot afnemen ten opzichte van de bestaande situatie waarbij warmte wordt opgewekt met een stookinstallatie. Dergelijke maatregelen maken eventuele uitbreiding van de productie mogelijk zonder nadelige effecten op de natuur te veroorzaken.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Spoordata

Geurts Technisch Adviseurs heeft ten behoeve van de spporwegbeheerder meegewerkt op locatie in het SAP domein met als onderdeel infrastamdata, opstellen objectenlijsten en de relatie met spoorse procedures.23051

Welke infrastamdata en -documentatietypen een project moet opleveren wordt tijdens de voorbereiding van infraproject gespecificeerd in de objectenlijst en project specifieke basislijst.
Beide noemen we ook configuratiedata: Alle data van objecten, systemen en gebieden die specificeert wat het is, wat het doet en waar het ligt naar aanleiding van projectmatige wijzigingen aan spoorinfra.

De infrastamdata vormen een essentiële bron van gegevens voor diverse bedrijfsprocessen, procedures en het wijzigingen in de leveringen van as-built configuratiedata binnen de spoorinfra. Het is daarom van belang dat de infrastamdata zodanig wordt beheerd, dat de datakwaliteit wordt gewaarborgd, zodat de informatie in de systemen binnen gelijk is aan de werkelijkheid van spoorweginfrastructuur buiten.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tekeningen updaten

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelen industrie moest een pakkamer verplaatst worden.

6 1308 MARSVE Dozenafvoer Lijn 6Door het verplaatsen van de pakkamer van één van de productielijnen, zijn een aantal afvoerbanen voor het transport van de gevulde dozen niet meer in gebruik. Deze afvoerbanen zijn afgebroken.

Geurts Technisch Adviseurs heeft de opdracht gekregen om de tekeningen die op dit gedeelte betrekking hebben te controleren en waar nodig aan te passen en tekeningen die niet meer van toepassing zijn te laten vervallen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitbreiding koelinstallatie

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelen industrie is een omgevingsvergunning Wabo aangevraagd voor het uitbreiden van een koelinstallatie.

8 5341 Koelhuis en leidingbrug

De bestaande installatie wordt gebruikt voor koeling van zowel het productieproces als de productie- en opslagruimten. Het systeem wordt uitgebreid met een tweede koelcircuit voor ruimtekoeling zodat het bestaande circuit volledig voor de productie kan worden gebruikt. Daarnaast wordt een installatie voorzien voor warmteterugwinning. Voor de uitbreiding wordt een gebouw bijgeplaatst. Tussen het gebouw en de fabriek wordt tevens een extra leidingbrug aangelegd.

Voorafgaand aan het project is een m.e.r. beoordelingsnotitie opgesteld. Voor de vergunningaanvraag was naast de benodigde informatie voor de bouwaanvraag een QRA berekening noodzakelijk vanwege de ammoniak installatie, een akoestisch onderzoek en een onderzoek stikstofdepositie.

De voorgenomen uitbreiding zal een forse besparing in het aardgasverbruik opleveren door het hergebruiken van restwarmte in het verwarmingsproces (stoomketels).

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Filtreren van chocolade

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie zijn nieuwe filters in de chocoladeleidingen geplaatst. 

61287 filter

Om er zeker van te zijn dat mensen geen verstikkingsproblemen krijgen bij het eten van chocolade, wordt er op elke productielijn een dubbel filter geplaatst. Het filter filtreert deeltjes vanaf een bepaalde grootte.
Als veiligheid zijn twee filters geplaatst. Als het 1e filter kapot gaat, vangt het 2e filter dit op en kan de productie door blijven lopen. Periodiek worden de filters door een operator gecontroleerd.
Geurts Technisch Adviseurs heeft hierbij de opstellingstekeningen en enkele detailtekeningen verzorgd, de risicoanalyse en de CE certificering.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Recyclen binnen het productieproces

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie wordt een nieuwe installatie getoetst of deze voldoet aan alle normen en veiligheidseisen.

Rework1Het gaat om een installatie, die reststromen uit de productie vermaalt en gereed maakt om toe te voegen aan de productie. Dit noemt men de rework. De producten die de klant maakt bestaan dus uit nieuwe grondstoffen, maar ook uit een deel rework.
De installatie is afkomstig van een andere vestiging uit een ander land. De software is vernieuwd, waardoor de installatie opnieuw gekeurd moest worden. Geurts Technisch Adviseurs heeft hiervoor een risico analyse gemaakt en heeft de benodigde CE documenten geschreven.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FDS (Functional design specification) voor nieuwe drinkwatervoorziening in een fabriek

Voor een klant in de voedingsmiddelen industrie heeft Geurts Technisch Adviseurs een FDS geschreven voor de nieuwe drinkwatertoevoer voor de gehele fabriek.

Drinkwatervoorziening

Hierbij wordt het drinkwater geleverd door 2 inkoopstations. Ieder inkoopstation levert water naar zijn eigen specifieke deel. Bij uitval van een inkoopstation neemt het andere inkoopstation het automatisch over. Hierbij letten we erop dat er geen dode leidingen ontstaan en dat de watertemperaturen niet te hoog worden, met als gevaar dat er legionella ontstaat.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.