Risico-analyse PGS 8

Uitbreiding van een peroxiden-opslag en verplaatsing van de formuleerruimte hiervan, dat is wat onze klant wou gaan doen. Vooraf diende hij dan wel een risico-inventarisatie uit te voeren en te bekijken hoe aan de daarvoor van toepassing zijnde regelgeving kan worden voldaan. Echt een klusje voor de adviseur van Geurts Technisch Adviseurs.

85195 PGS

Kennis van de verschillende ADR-klassen, de PGS-8-richtlijn en ervaring met soortgelijke projecten. Dat is wat wij in huis hebben om voor de opdrachtgever een gedegen plan en risico-inventarisatie te maken voor de uitbreiding van zijn opslagcapaciteit voor organische peroxiden. Na het in kaart brengen van deze zaken kon eenvoudig de vergunning worden aangevraagd voor de bouwkundige uitbreiding.

In samenspraak tussen bouwkundige partijen, de specialisten van Geurts Technisch Adviseurs en de klant zelf is een efficiënte uitbreiding gerealiseerd.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ARBO-Geluidmetingen

Ook voor uw geluidmetingen bent u bij de akoestisch specialist van Geurts Technisch Adviseurs aan het juiste adres.

arbo geluid pictorgrammen

Zo ondervond ook een bestaande relatie van ons. In het productiebedrijf moeten, in het kader van de arbo-wetgeving, met enige regelmaat geluidmetingen worden uitgevoerd aan de machines en productielijnen. Een activiteit die voorheen altijd zelf door de eigen EHS-afdeling werd uitgevoerd. Heroverweging van taken en activiteiten, leidde tot de conclusie dat dergelijke metingen beter uitbesteed konden worden. Aan Geurts Technisch Adviseurs is gevraagd of zij deze taak op zich konden nemen. Door onze bekendheid met het productieproces van de klant alsmede onze kennis en ervaringen op het gebied van geluidmetingen een dankbare opdracht voor zowel onze klant als ons.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DSSU ofwel DoorStroomStationUtrecht

Door de groei van reizigers jaarlijks van 88 miljoen naar 100 miljoen moet er meer ruimte komen voor meer treinen. Dit wordt gerealiseerd door extra spoorverdubbeling en extra nieuwe stations en een nieuwe stationshal. Treinen moeten sneller kunnen binnenkomen en vertrekken. De sporen rond Utrecht Centraal zijn rechtgetrokken en meer dan 2/3 van de wissels zijn verwijderd. 

23004 DSSu2

Om oude systemen en installaties los te koppelen en nieuw aan te sluiten zijn diverse buitendienststellingen gepland in de weekend- en avonduren. Medewerkers van Geurts Technisch Adviseurs hebben onder andere meegewerkt aan het loskoppelen van relaishuis 10 onder de oude treindienstleiderspost van wat nog aangesloten zat richting Blauwkapel. Hierna zal dit gebouw geen functie meer hebben. Het nieuwe relaishuis 100 en de Post van waaruit alle rijwegen worden geregeld zijn iets verderop gebouwd.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Silo's op reis!

Acht grote opslagsilo’s die verplaatst worden van Duitsland naar een bedrijf in Oss, dat is een hele logistieke operatie. Maar zoals bij iedere reis gaat ook hier de nodige voorbereiding aan vooraf.

85131 AfbeeldingGeurts Technisch Adviseurs heeft voor dit project in de voorbereiding de hele vergunningaanvraag begeleidt. De komst van de silo’s betekende voor onze opdrachtgever een verandering van de activiteiten op het bedrijf en daarmee in de huidige milieuvergunning. Het verzorgen van deze aanvraag met alle onderliggende onderzoeken, zoals een akoestisch onderzoek en een veiligheidsanalyse met betrekking tot explosie veiligheid is door onze adviseur uitgevoerd.

De door Geurts Technisch Adviseurs uitgevoerde werkzaamheden zijn zeker niet zo spectaculair als het daadwerkelijke transport, maar zeker niet minder noodzakelijk!

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geurts ziet CE-opdrachten toenemen

Een fabrikant dient aan de eisen van de CE-richtlijnen te voldoen. Niet alleen een producent van machines wordt in dit kader als fabrikant gezien. Een productiebedrijf dat voor eigen gebruik machines aanpast of meerdere machines aan elkaar koppelt tot één productielijn kan ook als fabrikant worden aangemerkt en op grond daarvan zijn aangepaste machine of productlijn van CE-markering moeten voorzien.

Zo ook onze opdrachtgever die zijn snoeplijn volledig had aangepast. Naar aanleiding van deze aanpassingen moesten de gebruikershandleiding, het technisch dossier en de risicobeoordeling herzien worden. Hiervoor deed men een 61223 Afbeeldingberoep op de CE-expertise van Geurts Technisch Adviseurs.

Wat volgde was een traject waarin eerst bepaald werd onder welke CE-richtlijn een en ander behoorde. De productielijn valt onder de machinerichtlijn, de volgende werkzaamheden zijn in dit kader uitgevoerd: Toepassen en beoordelen van de richtlijnen; uitvoeren van een risicoanalyse; opstellen van een technisch constructie dossier;  normbeoordeling; gebruikers-documentatie opstellen; opstellen van de conformiteitsverklaring. Een goede afstemming en strakke planning is van belang: De risicoanalyse dient in beginsel uitgevoerd te worden aan een draaiende productielijn; de opdrachtgever wil zo snel mogelijk productie draaien; maar vooraf dient dan wel de lijn veilig te zijn.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een goede basis is het halve werk

Een mooi gezicht, een jacht dat gracieus door de wateren glijdt. Maar onder dat mooie uiterlijk gaat een enorme hoeveelheid techniek schuil. 

85207 Afbeelding

 Motoren, generatoren, fuelleidingen, koelwaterleidingen,    freshwaterleidingen, navigatie, communicatie-apparatuur zijn maar enkele  zaken die je aan techniek in een schip tegenkomt. Een hele uitdaging bij  de bouw en de engineering om al deze zaken in de  beperkte ruimte van  een schip een plaats te geven. En bij ieder nieuw te bouwen schip komt  deze uitdaging weer terug.

 Het opzetten van standaard tekeningen van de diverse systemen draagt  dan zeker bij aan de efficiency van het werk. Standaard tekeningen die als  basis gaan dienen voor de definitieve tekeningen met  specificaties voor  verschillende typen jachten.

 Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuw en bestaand; een check-up

Een nieuwe verpakkingslijn, nieuwe machines, aansluiten op bestaande machines, maar ook het integreren van de nieuwe installatie in de bestaande elektrische kasten. Een mooi uitzoekwerk voor elektrische engineers van Geurts Technisch Adviseurs.

22983 Afbeelding

In het verleden waren al meerdere wijzigingen aangebracht in de elektrische kasten, met de komst van de nieuwe machines ontstond de noodzaak om alle tekeningen en PLC-software te controleren en een up-to-date as-built situatie vast te leggen. Ook het vernieuwen van LoTo-procedures was onderdeel van het project.

Onze opdrachtgever heeft naast een mooie nieuwe lijn nu ook alle technische documentatie en procedures weer op orde, een geruststellende gedachte bij onderhoud en eventuele toekomstige wijzigingen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer geiten, meer geluid?

Een geitenhouderij met stallen voor de geiten en een melkstal wil zijn bedrijf aanpassen en uitbreiden. Een omgevingsvergunning is hiervoor noodzakelijk. In samenspraak met de agrarisch adviseur worden de plannen verder uitgewerkt.

85180 AfbeeldingAl snel blijkt dat een aantal woningen van derden op korte afstand van het bedrijf liggen en dat de akoestische effecten, als gevolg van de te wijzigen bedrijfsactiviteiten, hierop inzichtelijk gemaakt moeten worden. Aan de akoestisch specialist van Geurts Technisch Adviseurs wordt gevraagd een akoestisch onderzoek uit te voeren. Alle akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten (installaties, transport, ed.) worden geïnventariseerd. Met een rekenmodel worden overdrachtsberekeningen uitgevoerd, om zodoende het te verwachten geluidniveau op de ontvangerpunten te bepalen. Vervolgens wordt door onze adviseur gecontroleerd of aan de normstelling kan worden voldaan en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn.

Met de berekeningen en een juiste onderbouwing van de te verwachten akoestische effecten is onze opdrachtgever weer een stapje dichter bij de uitbreidingsplannen voor zijn bedrijf.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Herkeuren opslagtanks voor gevaarlijke stoffen

Een logistiek bedrijf heeft een installatie in gebruik voor de opslag van styreen monomeer, conform de vergunning moeten de opslagtanks een herkeuring cq inspectie ondergaan. Meerdere bedrijven zijn hierbij betrokken; naast het opslagbedrijf ook het productiebedrijf die de styreen afneemt. Ten gevolge van deze herkeuring zal een productiestop ingepland moeten worden. 85095 Afbeelding

Gezien de aard van de stof, de betrokkenheid van meerdere partijen en de impact op het productieproces is een goede voorbereiding essentieel. De daadwerkelijke uitvoering van de inspectie omvat naast de inspectie van de tankinstallatie ook de inspectie van de ondergrondse transportleidingen.

Geurts Technisch Adviseurs is gevraagd om hiervoor, in samenspraak met de opdrachtgever, een plan van aanpak op te stellen. Met de kennis van dergelijke processen, PGS-richtlijn, voorwaarden uit de milieuvergunning, kon de adviseur van Geurts Technisch Adviseurs de opdrachtgever ontzorgen in dit gehele traject.

Het (her)schrijven van de gebruikershandleiding van de styreenopslag en -transportinstallatie is ook  door de medewerkers van Geurts Technisch Adviseurs verzorgt.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een calamiteitenplan, een vluchtwegenplan: Ook op een schip!

Kantoor, hotel, school, overal hangen vluchtwegenplannen, ze wijzen u de juiste weg naar buiten in geval van een calamiteit. Wellicht minder bekend is dat schepen ook van een dergelijk plan voorzien moeten zijn: Een safety plan. 

61217 Afbeelding

Een Safety Plan is een plan waarop is aangegeven waar alle belangrijke afsluiters en schakelaars zitten, ook geeft het aan waar zich alle reddingshulpmiddelen bevinden en waar de vluchtroutes zijn. Brandbestrijdingsmiddelen en de brandveilige afscheidingen zijn ook in een Safety Plan verwerkt. Al deze informatie kan van levensbelang zijn in geval van een calamiteit, zeker als men zich midden op zee bevind!

Medewerkers van Geurts Technisch Adviseurs kunnen u van dienst zijn bij het opstellen en/of aanpassen van dergelijke Safety Plan’s. Want als het om veiligheid gaat wilt u toch geen concessies doen?

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Digitaliseren tekeningen

Een grote hoeveelheid technische tekeningen in verschillende extensies en een nieuw SAP-systeem. Onduidelijkheid over de actualiteit en juistheid van de diverse bestanden. Dat vraagt om een grondige inventarisatie en het digitaliseren van alle bestanden. 

22986bw

Onze opdrachtgever werd tijdens zijn project geconfronteerd met een zeer groot werkpakket tekeningen. In de loop der jaren zijn deze tekeningen op verschillende manieren en op diverse plaatsen opgeslagen, of zijn inmiddels vervallen tekeningen niet verwijderd. Een gigantische klus om al deze tekeningen één voor één na te kijken, te beoordelen, aan te passen en opnieuw in te voeren. Aan Geurts Technisch Adviseurs werd gevraagd of wij hem bij deze grote hoeveelheid werk konden assisteren.

Niet alleen onze opdrachtgever maar ook zijn klant hebben nu weer het hele tekeningenpakket up-to-date en alles keurig digitaal ingevoerd in het SAP-systeem. Dat is prettig werken bij toekomstige projecten.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pakstraat aangepast; Nieuwe CE-verklaring

Een pakstraat die verplaatst wordt en een weegsysteem wordt daarbij vervangen. Dat vraagt dat ook de gebruikershandleiding, het technische dossier en de risicobeoordeling aangepast moesten worden.

61170 Afbeelding

Het beoordelen van het samenstel heeft betrekking op de overgangen van de verschillende machines. Bij dit project werd tevens een tekortkoming in de CE van een leverancier geconstateerd, die direct is teruggekoppeld aan de betreffende leverancier en direct is opgelost.

Andere geconstateerde tekortkomingen betroffen onder andere een afscherming gemaakt uit karton en een ongemarkeerde balk die op hoofdhoogte zat. Deze tekortkomingen konden snel en eenvoudig worden aangepast en hierdoor kon de CE-verklaring getekend afgegeven worden en mocht onze opdrachtgever het CE-plaatje aanbrengen.

De tekortkomingen in dit project hadden geen productiestop tot gevolg. Indien er tekortkomingen geconstateerd worden die een groot risico met zich meebrengen mag de machine niet in bedrijf genomen worden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitbreiding stallen

Een varkensbedrijf met stallen voor biggen, kraamzeugen, opfokzeugen en vleesvarkens. Een bestaande vigerende milieuvergunning. Uitbreidingsplannen. Aanvraag van een omgevingsvergunning

85186 Afbeelding

Diverse bedrijfsactiviteiten die geluid met zich meebrengen: Ventilatoren; Transportbewegingen met vrachtwagens; Het lossen van voer; Het laden en lossen van varkens; Het laden van spuiwater; Het afvoeren van kadavers; De hogedrukreiniger van de wasplaats; Het intern transport met de heftruck; Het afvoeren van mest. Voldoende redenen voor de agrarisch ondernemer om Geurts Technisch Adviseurs in te schakelen voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek.

 Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.