Omgaan met externe veiligheidsrisico's bij het opslaan van gevaarlijke stoffen

Een op- en overslagbedrijf heeft een aantal grote opslagloodsen in gebruik (veem-loodsen), waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Het gaat hier om metaalertsen en afvalstoffen, waarin zware metalen zitten die hergebruikt worden. Door de grote hoeveelheden valt het bedrijf onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO), waarin is geregeld hoe die risico’s in kaart worden gebracht (veiligheidsrapport met risicoscenario’s) en ook beheersbaar worden gehouden.

IMG 1200 1

Veruit het grootste risico bij zware metalen is, dat ze in het watermilieu terecht kunnen komen, waardoor schade kan ontstaan aan het oppervlaktewater. Denkbare scenario’s die in een milieurisico analyse (MRA) zijn onderzocht, zijn onder andere het vrijkomen van bluswater bij een grote loods-brand, de kans en het gevaar van overstroming waarbij de opslagloodsen onder water komen te staan of het morsen op de kade bij het laden en lossen van de schepen.

Om al die risico’s beheersbaar te houden, is samen met een daarin gespecialiseerd bureau, een veiligheidsbeheersysteem opgesteld met procedures en taakomschrijvingen die in zo’n noodscenario’s nageleefd moeten worden. Geurts Technisch Adviseurs heeft het veiligheidsrapport en de milieurisicoanalyse opgesteld.

Voor meer info Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Energie besparen moet....... maar wel binnen de mogelijkheden van het bedrijf.

Voor een vleesverwerkend productiebedrijf van diverse snackproducten is een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. Het bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit.

IMG 2025Omdat het energieverbruik meer is dan 200.000 kWh vraagt het bevoegd gezag een energiebesparingsonderzoek uit te voeren en een energieplan te maken voor besparingsmogelijkheden.
Geurts Technisch Adviseurs BV heeft dit onderzoek uitgevoerd, waarbij een aantal maatregelen worden aangedragen, waarvan de investeringen in korte tijd (minder dan vijf jaar) kunnen worden terugverdiend. Ongeveer 75% van de elektrische energie gaat op aan de koelcapaciteit voor de vriescellen, waarin de vleesproducten worden opgeslagen. De warmte die hierbij vrijkomt wordt met luchtgekoelde condensors “weggekoeld” naar de atmosfeer. Aan de andere kant is er in de productie warmtevraag in de diverse bak- en braadprocessen en voor de wamwatervoorziening. Gekeken wordt welke technische oplossingen toegepast kunnen worden om die warmtevraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Bedrijfswinkel
Het bedrijf beschikt ook over eigen verkoop aan particulieren. In een bedrijfswinkel zijn hiervoor een groot aantal vitrines en vrieskisten in gebruik, waarvan de koeltechniek en de energieklasse sterk zijn gedateerd en formeel vervangen dienen te worden. In het energie-besparingsplan is hiervoor een tijdpad opgenomen, waarbinnen op een verantwoorde manier de apparatuur vervangen zal gaan worden, zonder dat daarmee de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Op elk potje past een deksel

Door een bedrijf uit de foodsector zijn de constructeurs van Geurts Technisch Adviseurs gevraagd een ontwerp te maken voor het takelen van deksels voor een drietal machines.6 1258

Bij het opmeten bleek dat de stralen van de hijsogen niet gelijk waren en de hoek van de hijsogen op het deksel verschillend waren. In verband met CE van de machines konden de hijsogen niet worden verplaatst.

In overleg met verschillende partijen is besloten het hijsgereedschap aan te passen. De diameter van de draagpennen zijn aangepast, de draagpennen zijn uitgevoerd in verschillende lengtes, het hijspunt is verplaatst en aan het hijsgereedschap is een langere handgreep gemaakt.

Het hijsgereedschap wordt opnieuw getest. Pas als het helemaal goed past kan het behandeld worden om aan de strenge eisen van de voedingsindustrie te voldoen. Het hijsgereedschap zal dan gezandstraald en gepassiveerd worden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overslag van zonnebloemolie

Vanuit een haven kwam de vraag om plantaardige olie over te pompen van een schip naar een treinwagon om het zo verder te transporteren.

OlieWe kennen dit natuurlijk al van bijvoorbeeld stookolie maar hier gaat het over een grondstof wat in foodproducten gebruikt wordt en hiervoor gelden andere voorschriften. Er worden hierbij speciale eisen gesteld, denk hierbij aan het schoonhouden van de leidingen. Dit is de reden dat ervoor gekozen is dit niet met vaste leidingen te doen, maar met losse slangen en een mobiele pomp die gemakkelijk verplaatsbaar is en alleen tijdens het overslaan van foodproducten op de kade aanwezig is. Wat betreft hygiëne (voedselveiligheid) is dit beter beheersbaar.

Voor wat betreft geuroverlast moet er normaal een actiefkoolfilter worden toegepast waarmee de lucht wordt afgevangen, echter bij zonnebloemolie is zo’n filter niet praktisch, omdat de olienevel neerslaat in het filter en daarmee het filter op den duur dicht gaat zitten. De lucht van zonnebloemolie blijkt aangenamer dan van bijvoorbeeld zware stookolie, waardoor ook zonder een filter aan de normen van geuroverlast kan worden voldaan.

Geurts Technisch Adviseurs voerde de berekeningen uit en verzorgde het tekenwerk en de vergunningaanvraag voor deze activiteit. De installatie is reeds in bedrijf.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Advies op maat

Een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie heeft ons gevraagd om een specificatie te schrijven voor het verplaatsen c.q. aanpassen van elevatoren voor een productielijn op een nieuwe locatie.

1425154073 meetlintDe productielijn, inclusief de bestaande elevatoren, moest verplaatst worden. Tevens dienden er een aantal elevatoren bijgeplaatst en/of aangepast te worden. Besloten werd of de bij te plaatsen elevatoren nieuwe exemplaren moesten zijn of dat er mogelijkheden waren voor hergebruik van elders aanwezige elevatoren. In geval van hergebruik moesten deze uiteraard ook nog passend gemaakt worden voor de nieuwe situatie.

In het door Geurts Technisch Adviseurs opgestelde document is omschreven, wat de nieuwe maten van de elevatoren moeten zijn. Op basis van de geschreven specificatie zal een machinefabrikant een offerte maken voor de aanpassingen. 

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Maken we te veel herrie om te mogen blijven bestaan?

Voor een Varkens- en rundveebedrijf hebben wij een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met een aanvraag omgevingsvergunning Wabo, wat staat voor Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. 

85226 Afbeelding

In het akoestisch onderzoek worden de akoestische effecten als gevolg van de bedrijfsactiviteiten inzichtelijk gemaakt en wordt de geluidsbelasting ter plaatse van rekenpunten in de omgeving bepaald. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aan- en afvoer van voer of vee, het geluid van ventilatoren en installaties, alle transportbewegingen op het terrein.

Ons onderzoek wordt altijd uitgevoerd volgens de “Handleiding Meten en Regelen Industrielawaai 1999” met behulp van het rekenprogramma Industrielawaai Geomilieu 4.3.

Na diverse metingen en gebruik van rekenmodellen blijkt dat bovengenoemd bedrijf voldoet aan de gestelde eisen voorkeurswaarde en dus zijn activiteiten met een gerust hart kan uitvoeren.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanpassen P&ID tekeningen

Geurts Technisch Adviseurs heeft van een klant de opdracht gekregen om diverse aanpassingen in de fabriek bij te werken op de P&ID-tekeningen en processchema’s.

61262 Afbeelding PIDHet ging hierbij onder andere om het toevoegen van tagnummers voor de instrumenten op de tekening. Daarnaast vroeg de klant om de tekeningen beter leesbaar te maken. Dit hebben we bereikt door het samenvoegen van tekeningen en door de schematische voorstelling meer op de werkelijkheid af te stemmen. Dit alles werd in AutoCAD getekend, zodat de P&ID tekeningen en proces schema’s weer up-to-date zijn.

 


Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zand over water

Een opdrachtgever van Geurts Technisch Adviseurs moest zand aangevoerd hebben voor een wegenbouwproject. Het voornemen wat om dit via schip te doen en vervolgens via een transportband door het weiland. 85256 Afbeelding

Het zand wordt via binnenvaartschepen aangevoerd en vervolgens met een kraan gelost bij een tijdelijk te realiseren loslocatie. Van daaruit wordt het via een weiland getransporteerd om vervolgens in vrachtwagens te worden geladen en naar de werklocatie te worden gebracht. Door ons is een (akoestisch) haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waardoor kon worden aangetoond dat door het treffen van een aantal maatregelen kon worden voldaan aan de geluidnormen en dat hinder vanwege de werkzaamheden zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lay-out fabriek

De indeling van een fabriek is vaak aan veranderingen onderhevig, door aanpassingen aan machines, leidingen en dergelijke verandert de situatie regelmatig. Zo ook bij onze klant, waarvan Geurts Technisch Adviseurs de opdracht kreeg om diverse aanpassingen in de fabriek bij te werken op de lay-outtekeningen.

61250 Afbeelding

In dit geval betrof het lay-outs van het leidingnetwerk met stadswater, perslucht en onthard warmwater. Hiervan moesten ook de tekeningen met een blokkenschema en de lijst met alle verbruikers zoals aangesloten op dit leiding-netwerk, bijgewerkt worden. Tevens is de lay-out tekening met de positie van luchtbehandelingskasten bijgewerkt.

Onze opdrachtgever heeft nu de lay-outtekeningen van de fabriek weer in overeenstemming met de werkelijkheid.


Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Producttekeningen

Snel over een producttekening beschikken, dat is wat een klant van Geurts Technisch Adviseurs op willekeurige momenten wil. 

1701

Onze klant is altijd innovatief bezig met zijn producten. Bestaande producten veranderen op basis van klantverzoeken of vernieuwde productie-inzichten, er komen nieuwe varianten op bestaande producten of er worden volledig nieuwe producten geïntroduceerd. Op die momenten wil men direct, op afroep, over een nieuwe of aangepaste producttekening beschikken. 

Doordat wij beschikken over het volledige tekeningenbestand en met onze organisatie flexibel kunnen inspelen op ad-hoc-vragen, kunnen wij deze klant direct voorzien van zijn gewenste producttekeningen. Onze opdrachtgever hoeft op deze manier niet zelf zijn tekeningen bij te houden, maar beschikt toch direct over de gewenste documenten.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voedselveiligheid ook in de logistieke sector

In een bedrijfsruimte waar voedingsmiddelen worden verwerkt gelden specifieke eisen voor de inrichting van de ruimte en de installaties.

IMG 1787Ook wanneer een logistiek bedrijf diensten verleend in de foodbranche (de voedselketen) zijn daarop vanzelfsprekend dezelfde hygiëne-eisen (HACCP) van toepassing. Met onze jarenlange ervaring in de voedingsmiddelenindustrie zijn onze medewerkers volledig op de hoogte van deze eisen en brengen deze graag in praktijk als er vragen zijn voor engineering projecten in deze tak van sport.

Het ligt dan ook voor de hand, wanneer een logistiek bedrijf in Oss zich meer gaat toeleggen op dienstverlening in die sector, dat Geurts Technisch Adviseurs daarbij wordt ingeschakeld. Vooral voor een transportbedrijf is het nog een beetje onwennig om aan die hoge hygiëne-eisen te kunnen voldoen en de procedures daarop aan te passen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Automatisering voor SolidWorks en PDM

Door Geurts Technisch Adviseurs is een VB.NET programma geschreven voor de automatisering van SolidWorks taken.

Plaatje 61259

Bij de invoering van een PDM pakket bij onze opdrachtgever kwam de wens naar voren om ook SolidWorks bestanden te kunnen verwerken. Vanuit het PDM pakket wilde men SolidWorks tekeningen kunnen opslaan als DWG en PDF bestanden.

We hebben een VB.NET programma gemaakt om vanuit het PDM pakket via een DOS-prompt:
1. SolidWorks te starten
2. de betreffende tekening te openen
3. na openen een macro te starten om een DWG en PDF bestand te genereren

Een eerder voor deze opdrachtgever door ons gemaakte SolidWorks VBA macro werd als basis gebruikt voor de nieuwe SolidWorks VBA macro. Met deze VBA macro wordt van de tekening een DWG en PDF gemaakt volgens klant specifieke eisen en instellingen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geluiden kunnen soms erg hinderlijk zijn...

Door Geurts Technisch Adviseurs is een geluidsonderzoek uitgevoerd in de Technische Ruimte op een bedrijfsterrein.

De medewerkers hadden last van een irritant geluid. Er staan installaties met filterkasten opgesteld die dienen als stofafzuiging van silo’s. Ook staan er blowers opgesteld, waarvan hinder wordt ondervonden door waarneming van een tonaal geluid. De metingen zijn uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaak van het tonaal geluid en dienen tevens als indicatieve meting in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo). 

De eerste meting vond plaats vóór het plaatsen van een omkasting om de blower en de tweede meting ná het plaatsen van de omkasting. De metingen werden gedaan op verschillende posities in de ruimte en tijdens verschillende standen van de blower. Hieruit kwam dat het geluid vermoedelijk veroorzaakt werd door een luchtstroom in het luchtkanaal of door optredende resonanties of versterkingen van het geluid afkomstig van de blower. De aanzuigopening in het luchtkanaal bovenin de ruimte is inmiddels voorzien van een geluiddemper.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Klem" tussen berekeningen

Klemmen voor het hijsen van betonblokken, kun je natuurlijk niet leveren zonder de nodige papieren en goedkeuringen, zo vindt ook onze opdrachtgever. Om hieraan te voldoen riep hij de hulp in van Geurts Technisch Adviseurs.

61263 Afbeelding Klem tussen berekeningen

Onze opdrachtgever levert diverse hijs- en hefwerktuigen, allen geleverd met een certificaat, EG-verklaring en duidelijke gebruiksaanwijzing. Voor klemmen voor betonblokken had hij tekeningen nodig van de diverse onderdelen en het totale gereedschap. Daarnaast waren sterkteberekeningen conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG van het gereedschap noodzakelijk. Zijn vaste aanspreekpunt bij Geurts Technisch Adviseurs heeft een en ander direct voor hem verzorgd, waardoor hij en zijn klanten zeker niet klem kwamen te zitten.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.