Geurig glas

Voor een bedrijf dat glas inzamelt, is een geuronderzoek uitgevoerd. Vanwege de uitbreiding van bestaande activiteiten met het op- en overslaan van glas vond de gemeente een geuronderzoek noodzakelijk.

85350 SUEZ GlasHierbij is gekeken naar de geur afkomstig van het storten van het glas en vanwege de opslag op het terrein. Daarbij is ook gekeken naar de cumulatie van geur met andere relevante geurbronnen op het terrein.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de “NTA9065 meten en rekenen geur” waarbij representatieve kengetallen zijn gebruikt en verspreidingsberekeningen uitgevoerd met rekenprogramma Geomilieu. Toetsing heeft plaatsgevonden aan het Activiteitenbesluit omdat geen lokaal geurbeleid is vastgesteld. Op basis van de maximale hoeveelheid opgeslagen glas blijkt dat voldaan kan worden aan de normen ter plaatse van geurgevoelige bestemmingen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe woning! Met of zonder stikstof?

De stikstofproblematiek is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Ook bij nieuwbouwplannen voor één enkele woning moet tegenwoordig een berekening worden aangeleverd. 8 5377 AERIUS berekening nieuwbouwwoning

Met het rekenprogramma AERIUS Calculator kan de stikstofdepositie bepaald worden van zowel de gebruiksfase als de aanlegfase van het project. In de gebruiksfase vindt uitstoot plaats als een CV-ketel wordt geïnstalleerd (NOx door verbranding van aardgas) en door de dagelijkse verkeersbewegingen van en naar de woning. In de aanlegfase moet de uitstoot vanwege de bouwactiviteiten inzichtelijk worden gemaakt en aangetoond dat het geen nadelig effect op de stikstofdepositie veroorzaakt. Tijdens de bouw vindt bijvoorbeeld uitstoot van NOx plaats door verkeersbewegingen voor aanvoer van bouwmaterialen, afvoer van grond en tijdens het gebruik van kranen en graafmachines e.d.

Geurts Technisch Adviseurs heeft de expertise om de berekeningen uit te voeren en de uitgangspunten en resultaten te verantwoorden richting bevoegd gezag. Eventueel kan worden gekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om de stikstofdepositie te beperken zodat de activiteiten niet vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet natuurbescherming.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een voedingsmiddelenfabrikant in het zuiden is de stikstofcrisis voorbij!

Voor een productiebedrijf in de voedingsmiddelenbranche worden sinds het voorjaar vergunningaanvragen voor diverse bouwplannen stopgezet.

MilieuReden voor het stopzetten is dat het bedrijf niet (meer) is vrijgesteld van de Wet natuurbescherming nu de drempelwaarde voor stikstofdepositie door de Raad van State nietig is verklaard en een vergunning noodzakelijk is.

In een aanvraag die door Geurts Technisch Adviseurs is verzorgd voor een vergunning kon worden aangetoond dat het bedrijf in het kader van duurzaam produceren energiebesparende maatregelen heeft uitgevoerd, waarmee de emissie van stikstofoxiden sinds het invoeren van de Wet natuurbescherming is afgenomen. Hiermee is de stagnatie in vergunningprocedures bij dit bedrijf niet meer van toepassing en kunnen bouwvergunningen gewoon worden verleend. Wel moet hierbij nog worden aangetoond, dat in de “aanlegfase” van die bouwprojecten de stikstofdepositie niet toeneemt.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geluidsoverlast op locatie?

Voor een evenementenbedrijf die snack- /verkoopwagens verhuren op festivals en feesten heeft Geurts Technisch Adviseurs een akoestisch onderzoek uitgevoerd.8 5358 De Timp

In het festivalseizoen is het soms noodzakelijk dat de wagens in de avond- (19.00 – 23.00 uur) of nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) terugkeren of vertrekken. De bedrijfslocatie is relatief dicht bij woningen gelegen en daarom heeft de gemeente aangegeven dat een akoestisch onderzoek noodzakelijk was. Bovendien wil het bedrijf uitbreiden met een wasplaats waarbij op het buitenterrein wagens worden gereinigd gedurende vrijwel de gehele dagperiode. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de situatie op de bedrijfslocatie van het evenementenbedrijf vergunbaar is en aan de geluidnormen voldaan kan worden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ergonomische verbetering voor het dichtknopen van big-bags

Voor een levensmiddelenfabriek heeft Geurts Technisch Adviseurs een ergonomische verbetering uitgevoerd voor een operator die na het vullen van een bigbag, deze moet dichtknopen.

Ergonomisch dichtknopen bigbagsDoordat de operators ver naar voren moeten reiken, krijgen deze te maken met rugklachten. Daarom is een verschuifbaar bordes ontworpen, waarbij zeer goed gelet is op de persoonlijke veiligheid van de medewerkers. Verder moet het eenvoudig te bedienen zijn en moet het geschikt zijn voor operators van verschillende lengten.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe verminder je het aantal verkeerde dozen op een pallet?

Voor een levensmiddelenfabrikant heeft Geurts Technisch Adviseurs oplossingen bedacht en uitgevoerd om het aantal dozen dat verkeerd op een pallet komt te minimaliseren. Barcode doos

Dit is van belang om te voorkomen dat verkeerde producten naar verkeerde landen gaan. Het gaat hier om bedrukte dozen en dozen die geprint worden. Zo wordt nu o.a. de kwaliteit van de print gecontroleerd. Bij afname van de kwaliteit wordt een melding gegeven. Verder is o.a. bij de toevoer naar de palletiser wordt gecontroleerd of de juiste doos passeert. Hier is het concept, de hardware en software door Geurts Technisch Adviseurs uitgevoerd.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sterkteberekening en CE-certificering platenklemmen

Voor een fabriek, die betonplaten maakt, heeft Geurts Technisch Adviseurs de hijsklemmen doorgerekend volgens de geldende normen.

KlemFEMDit omvatte 15 verschillende types, waarmee kanaalplaten met een gewicht tot 12 ton en met lengten tot 12 m kunnen worden gehesen. Het vakwerk is aan de uiteinden middels een 2-sprong opgehangen in staalkabels. De platenklemmen zijn met een overlast meting getest.
Naast de sterkteberekening is ook de volledige CE-certificering uitgevoerd van deze platenklemmen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voldoet u aan de energiebesparings- en informatieplicht?

Inrichtingen die per kalenderjaar een energieverbruik hebben van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht. containerterminals

Er dient een energiebesparingsplan opgesteld te worden. Daarnaast kan ook een energiebesparingsplan opgesteld worden in bijvoorbeeld het kader van een Meerjarenafspraak energiebesparing of omdat de gemeente of omgevingsdienst er om vraagt in het kader van de vergunning of handhaving.

Voor een containeroverslagbedrijf heeft Geurts Technisch Adviseurs met succes een energiebesparingsplan uitgevoerd. Hierbij zijn de energiestromen in kaart gebracht en zijn er voorstellen geformuleerd op welke manier en tegen welke kostenbesparingen, deze uitgevoerd kunnen worden. Hierna is bepaald in welke tijd de besparingsplannen terugverdiend kunnen worden. Daaruit volgt op welke termijn de besparingen uitgevoerd moeten worden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanpassing dozentransport

Voor een levensmiddelenbedrijf hebben we gezorgd voor aanpassingen van diverse lijnen in het dozen afvoertransport.

TransportbandData worden nu op de dozen geprint door middel van een laserprinter. Verder is het nu mogelijk om dozen van drie lijnen naar diverse palletisers te sturen.
Voor dit project Geurts Technisch Adviseurs de layout, specificatie, hardware, software en projectbegeleiding uitgevoerd.
De installatie is uitgevoerd tijdens productie, waarbij persoonlijke veiligheid en voedselveiligheid van belang was.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontwerp van een speciale klep

Voor een klant in de farmaceutische industrie heeft Geurts Technisch Adviseurs een constructie bedacht om op een eenvoudige manier een zware klep te openen.Speciale klep

De aandrijving is bepaald en de constructie is doorgerekend met een FEM-analyse. Ook voor de ophanging zijn voorstellen gedaan, die vervolgens zijn doorgerekend met behulp van een FEM-berekening.

Optredende spanningen en vervormingen zijn berekend en bleven onder de toelaatbare waarden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

CE-certificering van een deel van een productielijn

Voor een klant heeft Geurts Technisch Adviseurs een CE-certificering uitgevoerd voor een deel van een productielijn, die zij leverden aan hun klant.

3 symbolen figuurExplosie gevoelige stoffen worden met een opvoerschroef in een tank getransporteerd. Leidingen en tanks worden verwarmd met water of stoom afhankelijk van de gewenste temperatuur in dat deel van het traject. Om de stoffen goed te mengen in de tank is een hoge temperatuur nodig. Na het mengen wordt siroop getransporteerd via een sterk magneetfilter naar een ander voorraadvat.

Risico’s zijn bepaald, technisch dossier en gebruikshandleiding zijn gemaakt. We hadden hier te maken met onder andere ATEX, drukapparatuur en EMC richtlijnen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Concept en begroting controls voor big-bag installatie

Voor een voedingsmiddelenleverancier heeft Geurts Technisch Adviseurs een concept en begroting gemaakt voor het controls gedeelte voor een nieuwe big-bag installatie voor poeders. bigbag

Deze installatie is nodig om de tracking & traceability van stoffen te vergroten, waardoor de impact van een voedselveiligheids incident wordt beperkt. Het omvat hier de hardware, software en ict-aanpassingen. Ook is een aanpassing van het WMS (warehouse management systeem) mee genomen. De binnenkomende big-bags worden gescand en verdeeld over diverse big-bag installaties.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met stikstofdamp is de tank veilig!

Voor een productiebedrijf van polystyreen (piepschuim) wordt in de Osse haven vloeibaar styreen aangevoerd en op voorraad gehouden in opslagtanks.

85344Deze vloeistof is brandgevaarlijk; om explosies te voorkomen wordt ervoor gezorgd dat geen zuurstof in de tank kan komen. Het dampgedeelte van de tank wordt hiervoor gevuld met zuivere stikstofdamp, zodat geen buitenlucht (met zuurstof) in de tank kan komen.

Voor deze installatie is een “check” uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de aanvoer van de stikstofdamp groot genoeg is op het moment dat vloeibaar styreen wordt overgepompt. Ook is gekeken of de dampdruk in de tank binnen de grenswaarden blijft waarvoor de tank is ontworpen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veranderingen / aanpassingen achteraf op tekening zetten (As built)

Een klant wilde graag wat veranderingen in een productielijn. As built

Nadat deze veranderingen doorgevoerd waren, kwam bij Geurts Technisch Adviseurs de vraag of wij de tekeningen van de aangepaste productielijn wilde maken. Dit kan inhouden oude tekeningen aanpassen of nieuwe tekeningen maken zodat alles weer keurig op papier staat.

Aanpassingen bij een productieproces komt vaak voor, men moet tenslotte blijven innoveren. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn maar het kan ook een verandering zijn van een gehele productielijn.

Wanneer een productielijn aangepast is zullen er tekeningen moeten komen, dit zijn revisietekeningen waarop aangegeven de nieuwe gegevens van de productielijn, deze informatie is belangrijk voor eventuele onderhoud, latere aanpassingen of verbouwingen. We noemen deze tekeningen ook wel tekeningen “as built”.

Onze klant heeft nu weer alle laatste ontwikkelingen op tekening staan en alles is weer up-to-date en de productie draait weer op volle toeren.

Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.