Ergonomische verbetering voor het dichtknopen van big-bags

Voor een levensmiddelenfabriek heeft Geurts Technisch Adviseurs een ergonomische verbetering uitgevoerd voor een operator die na het vullen van een bigbag, deze moet dichtknopen.

Ergonomisch dichtknopen bigbagsDoordat de operators ver naar voren moeten reiken, krijgen deze te maken met rugklachten. Daarom is een verschuifbaar bordes ontworpen, waarbij zeer goed gelet is op de persoonlijke veiligheid van de medewerkers. Verder moet het eenvoudig te bedienen zijn en moet het geschikt zijn voor operators van verschillende lengten.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe verminder je het aantal verkeerde dozen op een pallet?

Voor een levensmiddelenfabrikant heeft Geurts Technisch Adviseurs oplossingen bedacht en uitgevoerd om het aantal dozen dat verkeerd op een pallet komt te minimaliseren. Barcode doos

Dit is van belang om te voorkomen dat verkeerde producten naar verkeerde landen gaan. Het gaat hier om bedrukte dozen en dozen die geprint worden. Zo wordt nu o.a. de kwaliteit van de print gecontroleerd. Bij afname van de kwaliteit wordt een melding gegeven. Verder is o.a. bij de toevoer naar de palletiser wordt gecontroleerd of de juiste doos passeert. Hier is het concept, de hardware en software door Geurts Technisch Adviseurs uitgevoerd.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sterkteberekening en CE-certificering platenklemmen

Voor een fabriek, die betonplaten maakt, heeft Geurts Technisch Adviseurs de hijsklemmen doorgerekend volgens de geldende normen.

KlemFEMDit omvatte 15 verschillende types, waarmee kanaalplaten met een gewicht tot 12 ton en met lengten tot 12 m kunnen worden gehesen. Het vakwerk is aan de uiteinden middels een 2-sprong opgehangen in staalkabels. De platenklemmen zijn met een overlast meting getest.
Naast de sterkteberekening is ook de volledige CE-certificering uitgevoerd van deze platenklemmen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voldoet u aan de energiebesparings- en informatieplicht?

Inrichtingen die per kalenderjaar een energieverbruik hebben van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht. containerterminals

Er dient een energiebesparingsplan opgesteld te worden. Daarnaast kan ook een energiebesparingsplan opgesteld worden in bijvoorbeeld het kader van een Meerjarenafspraak energiebesparing of omdat de gemeente of omgevingsdienst er om vraagt in het kader van de vergunning of handhaving.

Voor een containeroverslagbedrijf heeft Geurts Technisch Adviseurs met succes een energiebesparingsplan uitgevoerd. Hierbij zijn de energiestromen in kaart gebracht en zijn er voorstellen geformuleerd op welke manier en tegen welke kostenbesparingen, deze uitgevoerd kunnen worden. Hierna is bepaald in welke tijd de besparingsplannen terugverdiend kunnen worden. Daaruit volgt op welke termijn de besparingen uitgevoerd moeten worden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanpassing dozentransport

Voor een levensmiddelenbedrijf hebben we gezorgd voor aanpassingen van diverse lijnen in het dozen afvoertransport.

TransportbandData worden nu op de dozen geprint door middel van een laserprinter. Verder is het nu mogelijk om dozen van drie lijnen naar diverse palletisers te sturen.
Voor dit project Geurts Technisch Adviseurs de layout, specificatie, hardware, software en projectbegeleiding uitgevoerd.
De installatie is uitgevoerd tijdens productie, waarbij persoonlijke veiligheid en voedselveiligheid van belang was.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontwerp van een speciale klep

Voor een klant in de farmaceutische industrie heeft Geurts Technisch Adviseurs een constructie bedacht om op een eenvoudige manier een zware klep te openen.Speciale klep

De aandrijving is bepaald en de constructie is doorgerekend met een FEM-analyse. Ook voor de ophanging zijn voorstellen gedaan, die vervolgens zijn doorgerekend met behulp van een FEM-berekening.

Optredende spanningen en vervormingen zijn berekend en bleven onder de toelaatbare waarden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

CE-certificering van een deel van een productielijn

Voor een klant heeft Geurts Technisch Adviseurs een CE-certificering uitgevoerd voor een deel van een productielijn, die zij leverden aan hun klant.

3 symbolen figuurExplosie gevoelige stoffen worden met een opvoerschroef in een tank getransporteerd. Leidingen en tanks worden verwarmd met water of stoom afhankelijk van de gewenste temperatuur in dat deel van het traject. Om de stoffen goed te mengen in de tank is een hoge temperatuur nodig. Na het mengen wordt siroop getransporteerd via een sterk magneetfilter naar een ander voorraadvat.

Risico’s zijn bepaald, technisch dossier en gebruikshandleiding zijn gemaakt. We hadden hier te maken met onder andere ATEX, drukapparatuur en EMC richtlijnen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Concept en begroting controls voor big-bag installatie

Voor een voedingsmiddelenleverancier heeft Geurts Technisch Adviseurs een concept en begroting gemaakt voor het controls gedeelte voor een nieuwe big-bag installatie voor poeders. bigbag

Deze installatie is nodig om de tracking & traceability van stoffen te vergroten, waardoor de impact van een voedselveiligheids incident wordt beperkt. Het omvat hier de hardware, software en ict-aanpassingen. Ook is een aanpassing van het WMS (warehouse management systeem) mee genomen. De binnenkomende big-bags worden gescand en verdeeld over diverse big-bag installaties.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met stikstofdamp is de tank veilig!

Voor een productiebedrijf van polystyreen (piepschuim) wordt in de Osse haven vloeibaar styreen aangevoerd en op voorraad gehouden in opslagtanks.

85344Deze vloeistof is brandgevaarlijk; om explosies te voorkomen wordt ervoor gezorgd dat geen zuurstof in de tank kan komen. Het dampgedeelte van de tank wordt hiervoor gevuld met zuivere stikstofdamp, zodat geen buitenlucht (met zuurstof) in de tank kan komen.

Voor deze installatie is een “check” uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de aanvoer van de stikstofdamp groot genoeg is op het moment dat vloeibaar styreen wordt overgepompt. Ook is gekeken of de dampdruk in de tank binnen de grenswaarden blijft waarvoor de tank is ontworpen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veranderingen / aanpassingen achteraf op tekening zetten (As built)

Een klant wilde graag wat veranderingen in een productielijn. As built

Nadat deze veranderingen doorgevoerd waren, kwam bij Geurts Technisch Adviseurs de vraag of wij de tekeningen van de aangepaste productielijn wilde maken. Dit kan inhouden oude tekeningen aanpassen of nieuwe tekeningen maken zodat alles weer keurig op papier staat.

Aanpassingen bij een productieproces komt vaak voor, men moet tenslotte blijven innoveren. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn maar het kan ook een verandering zijn van een gehele productielijn.

Wanneer een productielijn aangepast is zullen er tekeningen moeten komen, dit zijn revisietekeningen waarop aangegeven de nieuwe gegevens van de productielijn, deze informatie is belangrijk voor eventuele onderhoud, latere aanpassingen of verbouwingen. We noemen deze tekeningen ook wel tekeningen “as built”.

Onze klant heeft nu weer alle laatste ontwikkelingen op tekening staan en alles is weer up-to-date en de productie draait weer op volle toeren.

Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Ook bedrijven hebben hun rechten"

In opdracht van onze opdrachtgever is door Geurts Technisch Adviseurs een onderzoek uitgevoerd in verband met de realisatie van enkele woningen binnen de geluidcontouren van een metaalbewerkingsbedrijf in de gemeente Bernheze.

De woningen worden in de directe nabijheid van een constructiebedrijf geprojecteerd. Het constructiebedrijf valt onder de werkingssfeer van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Onderzocht is of zowel de vergunde als de feitelijke geluidbelasting ten gevolge van het bedrijf de bouw van de nieuw te realiseren woningen niet in de weg staat.

Rekening houdend met een aantal geluid reducerende maatregelen (geluidscherm en voldoende gevelwering in de nieuwbouw) kan het bedrijf haar activiteiten blijven uitvoeren zonder dat mogelijke hinder ontstaat ter plaatse van de nieuwbouwwoningen. Het bedrijf wordt zo niet in haar vergunde rechten belemmerd door het bouwplan.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Energie besparen in de metaalsector

Voor een metaalverwerkend bedrijf is door Geurts Technisch Adviseurs een onderzoek uitgevoerd naar energiebesparende maatregelen. Ook is gekeken naar mogelijkheden van duurzame energieopwekking, om daarmee in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Het bedrijf produceert draadproducten voor de bouwsector.

85271 zonnepanelenDe metaalbewerkingen, die hierbij het meest voorkomen zijn buigen, stansen en knippen van staaldraad. Thermische bewerkingen, zoals lassen, komen nauwelijks voor, waardoor ze in verhouding tot collega-bedrijven in dezelfde sector, weinig energie verbruiken. Daar komt nog bij dat het bedrijf alle noodzakelijke en in die sector gangbare maatregelen reeds heeft getroffen.

In het onderzoek is ook gekeken naar mogelijkheden om in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het relatief grote dakoppervlak van de productiehal.
De lage energieprijzen van dit moment maken de keuze voor een duurzaam alternatief, dat ook bedrijfseconomische verantwoord is, erg lastig.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een "circulaire economie" zonder afval komt steeds dichter bij

Voor een afvalverwerkend bedrijf verzorgden wij de vergunningaanvraag, waarin ook de interne procedures tegen het licht gehouden worden.

Voor deze bedrijfstak is het Landelijke Afvalstoffenplan (LAP3) leidend wat betreft het omgaan met afvalstromen, die door het bedrijf worden verwerkt of tijdelijk opgeslagen voor verdere verwerking elders.

Het Landelijke afvalstoffenplan is erop gericht dat op termijn alle reststromen volledig “circulair” zijn en dus niet meer in het afvalstadium terecht komen : “cradle to cradle”

Dit betekent dat reststromen hergebruikt worden in de keten waar ze vandaan komen of anders in een andere toepassing verwerkt worden. Voordat een afvalverwerker zo’n restroom accepteert, wordt in een vooracceptatieprocedure de haalbaarheid van het verwerken ervan onderzocht. Belangrijk onderdeel in dit onderzoek is de vraag of het hergebruik en de uiteindelijke bestemming voldoet aan de minimumstandaard in het LAP3. In sectorplannen zijn voor 95 verschillende afvalstromen hiervoor criteria opgesteld, die regelmatig worden bijgesteld/opgeschroefd aan de nieuwste ontwikkelingen.

Voor dit hergebruik is in veel gevallen een voorbewerking noodzakelijk, zoals het verkleinen, zeven of anderszins reinigen van die afvalstromen. In een risicoanalyse wordt bepaald welke (gezondheids-) risico’s intern en extern zijn te verwachten en de veiligheidsinstructies die hierbij van toepassing kunnen zijn.

De door Geurts Technisch Adviseurs BV opgestelde acceptatieregels, de werkwijze bij het bepalen van de verwerkingsmethode van de afvalstromen en de risicoanalyse zijn een belangrijk onderdeel van de aanvraag milieuvergunning voor een afvalverwerkend bedrijf.

geen afval in circulaire economie klaar

Ook de natuur krijgt van ons de volle aandacht!

Voor de herinrichting van een polder aan de Waaloever is een stikstofdepositie onderzoek verricht naar de effecten van de werkzaamheden op nabij gelegen Natura-2000 gebieden.

85254 Plaatje calculator

In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is vastgelegd dat middels berekeningen de stikstofdepositie bepaald dient te worden binnen Natura-2000 gebieden waar stikstofgevoelige habitat typen aanwezig zijn. Ondanks dat de werkzaamheden de herinrichting van een natuurgebied betreffen dient onderzocht te worden wat de effecten zijn vanwege stikstofuitstoot in de vorm van NOx afkomstig van het materieel dat ingezet wordt. Het project kan worden aangemerkt als tijdelijk project.

Op basis van de berekeningen die door Geurts Technisch adviseurs zijn uitgevoerd kan worden geconcludeerd dat de herinrichting van de polder niet leidt tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura-2000 gebied Rijntakken voor zover van toepassing op de gebieden gelegen buiten het plangebied waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.