Spoordata

Geurts Technisch Adviseurs heeft ten behoeve van de spporwegbeheerder meegewerkt op locatie in het SAP domein met als onderdeel infrastamdata, opstellen objectenlijsten en de relatie met spoorse procedures.23051

Welke infrastamdata en -documentatietypen een project moet opleveren wordt tijdens de voorbereiding van infraproject gespecificeerd in de objectenlijst en project specifieke basislijst.
Beide noemen we ook configuratiedata: Alle data van objecten, systemen en gebieden die specificeert wat het is, wat het doet en waar het ligt naar aanleiding van projectmatige wijzigingen aan spoorinfra.

De infrastamdata vormen een essentiële bron van gegevens voor diverse bedrijfsprocessen, procedures en het wijzigingen in de leveringen van as-built configuratiedata binnen de spoorinfra. Het is daarom van belang dat de infrastamdata zodanig wordt beheerd, dat de datakwaliteit wordt gewaarborgd, zodat de informatie in de systemen binnen gelijk is aan de werkelijkheid van spoorweginfrastructuur buiten.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tekeningen updaten

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelen industrie moest een pakkamer verplaatst worden.

6 1308 MARSVE Dozenafvoer Lijn 6Door het verplaatsen van de pakkamer van één van de productielijnen, zijn een aantal afvoerbanen voor het transport van de gevulde dozen niet meer in gebruik. Deze afvoerbanen zijn afgebroken.

Geurts Technisch Adviseurs heeft de opdracht gekregen om de tekeningen die op dit gedeelte betrekking hebben te controleren en waar nodig aan te passen en tekeningen die niet meer van toepassing zijn te laten vervallen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitbreiding koelinstallatie

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelen industrie is een omgevingsvergunning Wabo aangevraagd voor het uitbreiden van een koelinstallatie.

8 5341 Koelhuis en leidingbrug

De bestaande installatie wordt gebruikt voor koeling van zowel het productieproces als de productie- en opslagruimten. Het systeem wordt uitgebreid met een tweede koelcircuit voor ruimtekoeling zodat het bestaande circuit volledig voor de productie kan worden gebruikt. Daarnaast wordt een installatie voorzien voor warmteterugwinning. Voor de uitbreiding wordt een gebouw bijgeplaatst. Tussen het gebouw en de fabriek wordt tevens een extra leidingbrug aangelegd.

Voorafgaand aan het project is een m.e.r. beoordelingsnotitie opgesteld. Voor de vergunningaanvraag was naast de benodigde informatie voor de bouwaanvraag een QRA berekening noodzakelijk vanwege de ammoniak installatie, een akoestisch onderzoek en een onderzoek stikstofdepositie.

De voorgenomen uitbreiding zal een forse besparing in het aardgasverbruik opleveren door het hergebruiken van restwarmte in het verwarmingsproces (stoomketels).

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Filtreren van chocolade

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie zijn nieuwe filters in de chocoladeleidingen geplaatst. 

61287 filter

Om er zeker van te zijn dat mensen geen verstikkingsproblemen krijgen bij het eten van chocolade, wordt er op elke productielijn een dubbel filter geplaatst. Het filter filtreert deeltjes vanaf een bepaalde grootte.
Als veiligheid zijn twee filters geplaatst. Als het 1e filter kapot gaat, vangt het 2e filter dit op en kan de productie door blijven lopen. Periodiek worden de filters door een operator gecontroleerd.
Geurts Technisch Adviseurs heeft hierbij de opstellingstekeningen en enkele detailtekeningen verzorgd, de risicoanalyse en de CE certificering.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Recyclen binnen het productieproces

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie wordt een nieuwe installatie getoetst of deze voldoet aan alle normen en veiligheidseisen.

Rework1Het gaat om een installatie, die reststromen uit de productie vermaalt en gereed maakt om toe te voegen aan de productie. Dit noemt men de rework. De producten die de klant maakt bestaan dus uit nieuwe grondstoffen, maar ook uit een deel rework.
De installatie is afkomstig van een andere vestiging uit een ander land. De software is vernieuwd, waardoor de installatie opnieuw gekeurd moest worden. Geurts Technisch Adviseurs heeft hiervoor een risico analyse gemaakt en heeft de benodigde CE documenten geschreven.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

FDS (Functional design specification) voor nieuwe drinkwatervoorziening in een fabriek

Voor een klant in de voedingsmiddelen industrie heeft Geurts Technisch Adviseurs een FDS geschreven voor de nieuwe drinkwatertoevoer voor de gehele fabriek.

Drinkwatervoorziening

Hierbij wordt het drinkwater geleverd door 2 inkoopstations. Ieder inkoopstation levert water naar zijn eigen specifieke deel. Bij uitval van een inkoopstation neemt het andere inkoopstation het automatisch over. Hierbij letten we erop dat er geen dode leidingen ontstaan en dat de watertemperaturen niet te hoog worden, met als gevaar dat er legionella ontstaat.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geurig glas

Voor een bedrijf dat glas inzamelt, is een geuronderzoek uitgevoerd. Vanwege de uitbreiding van bestaande activiteiten met het op- en overslaan van glas vond de gemeente een geuronderzoek noodzakelijk.

85350 SUEZ GlasHierbij is gekeken naar de geur afkomstig van het storten van het glas en vanwege de opslag op het terrein. Daarbij is ook gekeken naar de cumulatie van geur met andere relevante geurbronnen op het terrein.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de “NTA9065 meten en rekenen geur” waarbij representatieve kengetallen zijn gebruikt en verspreidingsberekeningen uitgevoerd met rekenprogramma Geomilieu. Toetsing heeft plaatsgevonden aan het Activiteitenbesluit omdat geen lokaal geurbeleid is vastgesteld. Op basis van de maximale hoeveelheid opgeslagen glas blijkt dat voldaan kan worden aan de normen ter plaatse van geurgevoelige bestemmingen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe woning! Met of zonder stikstof?

De stikstofproblematiek is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Ook bij nieuwbouwplannen voor één enkele woning moet tegenwoordig een berekening worden aangeleverd. 8 5377 AERIUS berekening nieuwbouwwoning

Met het rekenprogramma AERIUS Calculator kan de stikstofdepositie bepaald worden van zowel de gebruiksfase als de aanlegfase van het project. In de gebruiksfase vindt uitstoot plaats als een CV-ketel wordt geïnstalleerd (NOx door verbranding van aardgas) en door de dagelijkse verkeersbewegingen van en naar de woning. In de aanlegfase moet de uitstoot vanwege de bouwactiviteiten inzichtelijk worden gemaakt en aangetoond dat het geen nadelig effect op de stikstofdepositie veroorzaakt. Tijdens de bouw vindt bijvoorbeeld uitstoot van NOx plaats door verkeersbewegingen voor aanvoer van bouwmaterialen, afvoer van grond en tijdens het gebruik van kranen en graafmachines e.d.

Geurts Technisch Adviseurs heeft de expertise om de berekeningen uit te voeren en de uitgangspunten en resultaten te verantwoorden richting bevoegd gezag. Eventueel kan worden gekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om de stikstofdepositie te beperken zodat de activiteiten niet vergunningplichtig zijn in het kader van de Wet natuurbescherming.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een voedingsmiddelenfabrikant in het zuiden is de stikstofcrisis voorbij!

Voor een productiebedrijf in de voedingsmiddelenbranche worden sinds het voorjaar vergunningaanvragen voor diverse bouwplannen stopgezet.

MilieuReden voor het stopzetten is dat het bedrijf niet (meer) is vrijgesteld van de Wet natuurbescherming nu de drempelwaarde voor stikstofdepositie door de Raad van State nietig is verklaard en een vergunning noodzakelijk is.

In een aanvraag die door Geurts Technisch Adviseurs is verzorgd voor een vergunning kon worden aangetoond dat het bedrijf in het kader van duurzaam produceren energiebesparende maatregelen heeft uitgevoerd, waarmee de emissie van stikstofoxiden sinds het invoeren van de Wet natuurbescherming is afgenomen. Hiermee is de stagnatie in vergunningprocedures bij dit bedrijf niet meer van toepassing en kunnen bouwvergunningen gewoon worden verleend. Wel moet hierbij nog worden aangetoond, dat in de “aanlegfase” van die bouwprojecten de stikstofdepositie niet toeneemt.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geluidsoverlast op locatie?

Voor een evenementenbedrijf die snack- /verkoopwagens verhuren op festivals en feesten heeft Geurts Technisch Adviseurs een akoestisch onderzoek uitgevoerd.8 5358 De Timp

In het festivalseizoen is het soms noodzakelijk dat de wagens in de avond- (19.00 – 23.00 uur) of nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) terugkeren of vertrekken. De bedrijfslocatie is relatief dicht bij woningen gelegen en daarom heeft de gemeente aangegeven dat een akoestisch onderzoek noodzakelijk was. Bovendien wil het bedrijf uitbreiden met een wasplaats waarbij op het buitenterrein wagens worden gereinigd gedurende vrijwel de gehele dagperiode. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de situatie op de bedrijfslocatie van het evenementenbedrijf vergunbaar is en aan de geluidnormen voldaan kan worden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ergonomische verbetering voor het dichtknopen van big-bags

Voor een levensmiddelenfabriek heeft Geurts Technisch Adviseurs een ergonomische verbetering uitgevoerd voor een operator die na het vullen van een bigbag, deze moet dichtknopen.

Ergonomisch dichtknopen bigbagsDoordat de operators ver naar voren moeten reiken, krijgen deze te maken met rugklachten. Daarom is een verschuifbaar bordes ontworpen, waarbij zeer goed gelet is op de persoonlijke veiligheid van de medewerkers. Verder moet het eenvoudig te bedienen zijn en moet het geschikt zijn voor operators van verschillende lengten.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe verminder je het aantal verkeerde dozen op een pallet?

Voor een levensmiddelenfabrikant heeft Geurts Technisch Adviseurs oplossingen bedacht en uitgevoerd om het aantal dozen dat verkeerd op een pallet komt te minimaliseren. Barcode doos

Dit is van belang om te voorkomen dat verkeerde producten naar verkeerde landen gaan. Het gaat hier om bedrukte dozen en dozen die geprint worden. Zo wordt nu o.a. de kwaliteit van de print gecontroleerd. Bij afname van de kwaliteit wordt een melding gegeven. Verder is o.a. bij de toevoer naar de palletiser wordt gecontroleerd of de juiste doos passeert. Hier is het concept, de hardware en software door Geurts Technisch Adviseurs uitgevoerd.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sterkteberekening en CE-certificering platenklemmen

Voor een fabriek, die betonplaten maakt, heeft Geurts Technisch Adviseurs de hijsklemmen doorgerekend volgens de geldende normen.

KlemFEMDit omvatte 15 verschillende types, waarmee kanaalplaten met een gewicht tot 12 ton en met lengten tot 12 m kunnen worden gehesen. Het vakwerk is aan de uiteinden middels een 2-sprong opgehangen in staalkabels. De platenklemmen zijn met een overlast meting getest.
Naast de sterkteberekening is ook de volledige CE-certificering uitgevoerd van deze platenklemmen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voldoet u aan de energiebesparings- en informatieplicht?

Inrichtingen die per kalenderjaar een energieverbruik hebben van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht. containerterminals

Er dient een energiebesparingsplan opgesteld te worden. Daarnaast kan ook een energiebesparingsplan opgesteld worden in bijvoorbeeld het kader van een Meerjarenafspraak energiebesparing of omdat de gemeente of omgevingsdienst er om vraagt in het kader van de vergunning of handhaving.

Voor een containeroverslagbedrijf heeft Geurts Technisch Adviseurs met succes een energiebesparingsplan uitgevoerd. Hierbij zijn de energiestromen in kaart gebracht en zijn er voorstellen geformuleerd op welke manier en tegen welke kostenbesparingen, deze uitgevoerd kunnen worden. Hierna is bepaald in welke tijd de besparingsplannen terugverdiend kunnen worden. Daaruit volgt op welke termijn de besparingen uitgevoerd moeten worden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.