"Ook bedrijven hebben hun rechten"

In opdracht van onze opdrachtgever is door Geurts Technisch Adviseurs een onderzoek uitgevoerd in verband met de realisatie van enkele woningen binnen de geluidcontouren van een metaalbewerkingsbedrijf in de gemeente Bernheze.

De woningen worden in de directe nabijheid van een constructiebedrijf geprojecteerd. Het constructiebedrijf valt onder de werkingssfeer van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Onderzocht is of zowel de vergunde als de feitelijke geluidbelasting ten gevolge van het bedrijf de bouw van de nieuw te realiseren woningen niet in de weg staat.

Rekening houdend met een aantal geluid reducerende maatregelen (geluidscherm en voldoende gevelwering in de nieuwbouw) kan het bedrijf haar activiteiten blijven uitvoeren zonder dat mogelijke hinder ontstaat ter plaatse van de nieuwbouwwoningen. Het bedrijf wordt zo niet in haar vergunde rechten belemmerd door het bouwplan.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Energie besparen in de metaalsector

Voor een metaalverwerkend bedrijf is door Geurts Technisch Adviseurs een onderzoek uitgevoerd naar energiebesparende maatregelen. Ook is gekeken naar mogelijkheden van duurzame energieopwekking, om daarmee in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Het bedrijf produceert draadproducten voor de bouwsector.

85271 zonnepanelenDe metaalbewerkingen, die hierbij het meest voorkomen zijn buigen, stansen en knippen van staaldraad. Thermische bewerkingen, zoals lassen, komen nauwelijks voor, waardoor ze in verhouding tot collega-bedrijven in dezelfde sector, weinig energie verbruiken. Daar komt nog bij dat het bedrijf alle noodzakelijke en in die sector gangbare maatregelen reeds heeft getroffen.

In het onderzoek is ook gekeken naar mogelijkheden om in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het relatief grote dakoppervlak van de productiehal.
De lage energieprijzen van dit moment maken de keuze voor een duurzaam alternatief, dat ook bedrijfseconomische verantwoord is, erg lastig.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een "circulaire economie" zonder afval komt steeds dichter bij

Voor een afvalverwerkend bedrijf verzorgden wij de vergunningaanvraag, waarin ook de interne procedures tegen het licht gehouden worden.

Voor deze bedrijfstak is het Landelijke Afvalstoffenplan (LAP3) leidend wat betreft het omgaan met afvalstromen, die door het bedrijf worden verwerkt of tijdelijk opgeslagen voor verdere verwerking elders.

Het Landelijke afvalstoffenplan is erop gericht dat op termijn alle reststromen volledig “circulair” zijn en dus niet meer in het afvalstadium terecht komen : “cradle to cradle”

Dit betekent dat reststromen hergebruikt worden in de keten waar ze vandaan komen of anders in een andere toepassing verwerkt worden. Voordat een afvalverwerker zo’n restroom accepteert, wordt in een vooracceptatieprocedure de haalbaarheid van het verwerken ervan onderzocht. Belangrijk onderdeel in dit onderzoek is de vraag of het hergebruik en de uiteindelijke bestemming voldoet aan de minimumstandaard in het LAP3. In sectorplannen zijn voor 95 verschillende afvalstromen hiervoor criteria opgesteld, die regelmatig worden bijgesteld/opgeschroefd aan de nieuwste ontwikkelingen.

Voor dit hergebruik is in veel gevallen een voorbewerking noodzakelijk, zoals het verkleinen, zeven of anderszins reinigen van die afvalstromen. In een risicoanalyse wordt bepaald welke (gezondheids-) risico’s intern en extern zijn te verwachten en de veiligheidsinstructies die hierbij van toepassing kunnen zijn.

De door Geurts Technisch Adviseurs BV opgestelde acceptatieregels, de werkwijze bij het bepalen van de verwerkingsmethode van de afvalstromen en de risicoanalyse zijn een belangrijk onderdeel van de aanvraag milieuvergunning voor een afvalverwerkend bedrijf.

geen afval in circulaire economie klaar

Ook de natuur krijgt van ons de volle aandacht!

Voor de herinrichting van een polder aan de Waaloever is een stikstofdepositie onderzoek verricht naar de effecten van de werkzaamheden op nabij gelegen Natura-2000 gebieden.

85254 Plaatje calculator

In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is vastgelegd dat middels berekeningen de stikstofdepositie bepaald dient te worden binnen Natura-2000 gebieden waar stikstofgevoelige habitat typen aanwezig zijn. Ondanks dat de werkzaamheden de herinrichting van een natuurgebied betreffen dient onderzocht te worden wat de effecten zijn vanwege stikstofuitstoot in de vorm van NOx afkomstig van het materieel dat ingezet wordt. Het project kan worden aangemerkt als tijdelijk project.

Op basis van de berekeningen die door Geurts Technisch adviseurs zijn uitgevoerd kan worden geconcludeerd dat de herinrichting van de polder niet leidt tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura-2000 gebied Rijntakken voor zover van toepassing op de gebieden gelegen buiten het plangebied waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geluid, ook achter de schermen!

Door Geurts Technisch Adviseurs is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het nieuw te bouwen logistiek centrum op het volgens de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein Moleneind. Uit de zonetoets van de gemeente blijkt dat de aangevraagde geluidruimte inpasbaar is binnen de voor het gehele industrieterrein Moleneind gereserveerde geluidruimte.

Het bedrijf valt bovendien onder het Activiteitenbesluit waarvoor geluidsnormen zijn opgenomen ter plaatse van woningen van derden of op 50 meter van de terreingrens. Gezien de ligging aan de rand van het industrieterrein in de nabijheid van woningen buiten de zone van het industrieterrein, zijn aanvullende maatregelen getroffen om mogelijke geluidhinder tegen te gaan. Hierbij is rekening gehouden met eventuele waarneembaarheid van tonaal geluid afkomstig van achteruitrijsignalering van vrachtwagens die ook in de avond- en nachtperiode arriveren en vertrekken.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Chocolade wereldwijd.... nog lekkerder!

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie hebben wij een standaard opgesteld voor een dubbele filter skid voor chocolade, die wereldwijd van toepassing moet zijn. De standaard moest in het Engels aangeleverd worden.

6 1276Er is onderzoek gedaan naar een verbeterde filtering van de chocolade. Onze constructeurs van Geurts Technisch Adviseurs hebben een eerste opzet gemaakt samen met alle betrokkenen en later uitgewerkt. Hiervoor moest een standaard geschreven worden zodat de andere plants over de hele wereld het nodige materiaal voor de bouw van het filter kunnen bestellen en ook weten hoe het filter skid werkt. Uiteraard is er rekening gehouden met normen en regels in de verschillende landen. De filter skid wordt met een CE-markering geleverd.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook voetballers houden zich aan geluidnormen

In opdracht van een voetbalvereniging is door Geurts Technisch Adviseurs  een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie vanwege het plaatsen van een tijdelijke clubgebouw.

Naast de bestaande voetbalkantine op het parkeerterrein wordt een tijdelijke huisvesting geplaatst waarin de gezamenlijke verenigingen uit meerdere dorpen hun activiteiten gaan uitvoeren.85283 afbeelding

In het akoestisch onderzoek zijn de akoestische effecten als gevolg van de totale bedrijfsactiviteiten inzichtelijk gemaakt en is de geluidsbelasting ter plaatse van de meest nabij gelegen woningen van derden bepaald. De geluidbelasting is vervolgens getoetst aan de van toepassing zijnde grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Na het voorschrijven van enkele maatregelen om het geluid vanuit het clubgebouw te reduceren, is door de gemeente toestemming verleend voor het plaatsen van het tijdelijke clubgebouw. Na het in gebruik nemen, worden nog controlemetingen uitgevoerd om te bepalen of de maatregelen voldoende effectief zijn en of in de praktijk aan de geluidnormen kan worden voldaan.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LOTOTO

Met de LOTOTO-procedure wordt beschreven, hoe er tijdens onderhoud in de gebruiksfase van de machine, veilig met de machine gewerkt kan worden.

kast 1Het toepassen van LOTOTO is wettelijk verplicht. De machinerichtlijn omschrijft dat de machine moet zijn voorzien van inrichtingen, waarmee zij van elk van haar krachtbronnen kan worden afgesloten.

Door middel van een LOTOTO-procedure wordt ervoor gezorgd, dat machinedelen niet in werking komen wanneer werknemers aan de machine aan het werk zijn voor onderhoud- of herstelwerkzaamheden. De geïsoleerde energiebronnen worden vergrendeld en een label wordt op het slot geplaatst om de werknemer te identificeren die het heeft geplaatst. Op diverse plekken naast de lijn staan LOTOTO-borden met tags en sleutels. Op het bord wordt ingevuld waar en wie aan de lijn aan het werk is. Alle afsluiters en werkschakelaars dienen gecodeerd te zijn.

Wat kan Geurts Technisch Adviseurs voor u betekenen:
• Identificeren van de energiebronnen;
• Opstellen van de werkinstructie, welke energiebronnen dienen stapsgewijs uitgeschakeld te worden, zodat veilig onderhoud aan een machine of installatie kan gebeuren;
• Bepalen welke vergrendelblokkeersystemen het best toegepast kunnen worden;
• Opstellen van verantwoordelijkheidsmatrix.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Omgaan met externe veiligheidsrisico's bij het opslaan van gevaarlijke stoffen

Een op- en overslagbedrijf heeft een aantal grote opslagloodsen in gebruik (veem-loodsen), waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Het gaat hier om metaalertsen en afvalstoffen, waarin zware metalen zitten die hergebruikt worden. Door de grote hoeveelheden valt het bedrijf onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO), waarin is geregeld hoe die risico’s in kaart worden gebracht (veiligheidsrapport met risicoscenario’s) en ook beheersbaar worden gehouden.

IMG 1200 1

Veruit het grootste risico bij zware metalen is, dat ze in het watermilieu terecht kunnen komen, waardoor schade kan ontstaan aan het oppervlaktewater. Denkbare scenario’s die in een milieurisico analyse (MRA) zijn onderzocht, zijn onder andere het vrijkomen van bluswater bij een grote loods-brand, de kans en het gevaar van overstroming waarbij de opslagloodsen onder water komen te staan of het morsen op de kade bij het laden en lossen van de schepen.

Om al die risico’s beheersbaar te houden, is samen met een daarin gespecialiseerd bureau, een veiligheidsbeheersysteem opgesteld met procedures en taakomschrijvingen die in zo’n noodscenario’s nageleefd moeten worden. Geurts Technisch Adviseurs heeft het veiligheidsrapport en de milieurisicoanalyse opgesteld.

Voor meer info Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Energie besparen moet....... maar wel binnen de mogelijkheden van het bedrijf.

Voor een vleesverwerkend productiebedrijf van diverse snackproducten is een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. Het bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit.

IMG 2025Omdat het energieverbruik meer is dan 200.000 kWh vraagt het bevoegd gezag een energiebesparingsonderzoek uit te voeren en een energieplan te maken voor besparingsmogelijkheden.
Geurts Technisch Adviseurs BV heeft dit onderzoek uitgevoerd, waarbij een aantal maatregelen worden aangedragen, waarvan de investeringen in korte tijd (minder dan vijf jaar) kunnen worden terugverdiend. Ongeveer 75% van de elektrische energie gaat op aan de koelcapaciteit voor de vriescellen, waarin de vleesproducten worden opgeslagen. De warmte die hierbij vrijkomt wordt met luchtgekoelde condensors “weggekoeld” naar de atmosfeer. Aan de andere kant is er in de productie warmtevraag in de diverse bak- en braadprocessen en voor de wamwatervoorziening. Gekeken wordt welke technische oplossingen toegepast kunnen worden om die warmtevraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Bedrijfswinkel
Het bedrijf beschikt ook over eigen verkoop aan particulieren. In een bedrijfswinkel zijn hiervoor een groot aantal vitrines en vrieskisten in gebruik, waarvan de koeltechniek en de energieklasse sterk zijn gedateerd en formeel vervangen dienen te worden. In het energie-besparingsplan is hiervoor een tijdpad opgenomen, waarbinnen op een verantwoorde manier de apparatuur vervangen zal gaan worden, zonder dat daarmee de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Op elk potje past een deksel

Door een bedrijf uit de foodsector zijn de constructeurs van Geurts Technisch Adviseurs gevraagd een ontwerp te maken voor het takelen van deksels voor een drietal machines.6 1258

Bij het opmeten bleek dat de stralen van de hijsogen niet gelijk waren en de hoek van de hijsogen op het deksel verschillend waren. In verband met CE van de machines konden de hijsogen niet worden verplaatst.

In overleg met verschillende partijen is besloten het hijsgereedschap aan te passen. De diameter van de draagpennen zijn aangepast, de draagpennen zijn uitgevoerd in verschillende lengtes, het hijspunt is verplaatst en aan het hijsgereedschap is een langere handgreep gemaakt.

Het hijsgereedschap wordt opnieuw getest. Pas als het helemaal goed past kan het behandeld worden om aan de strenge eisen van de voedingsindustrie te voldoen. Het hijsgereedschap zal dan gezandstraald en gepassiveerd worden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overslag van zonnebloemolie

Vanuit een haven kwam de vraag om plantaardige olie over te pompen van een schip naar een treinwagon om het zo verder te transporteren.

OlieWe kennen dit natuurlijk al van bijvoorbeeld stookolie maar hier gaat het over een grondstof wat in foodproducten gebruikt wordt en hiervoor gelden andere voorschriften. Er worden hierbij speciale eisen gesteld, denk hierbij aan het schoonhouden van de leidingen. Dit is de reden dat ervoor gekozen is dit niet met vaste leidingen te doen, maar met losse slangen en een mobiele pomp die gemakkelijk verplaatsbaar is en alleen tijdens het overslaan van foodproducten op de kade aanwezig is. Wat betreft hygiëne (voedselveiligheid) is dit beter beheersbaar.

Voor wat betreft geuroverlast moet er normaal een actiefkoolfilter worden toegepast waarmee de lucht wordt afgevangen, echter bij zonnebloemolie is zo’n filter niet praktisch, omdat de olienevel neerslaat in het filter en daarmee het filter op den duur dicht gaat zitten. De lucht van zonnebloemolie blijkt aangenamer dan van bijvoorbeeld zware stookolie, waardoor ook zonder een filter aan de normen van geuroverlast kan worden voldaan.

Geurts Technisch Adviseurs voerde de berekeningen uit en verzorgde het tekenwerk en de vergunningaanvraag voor deze activiteit. De installatie is reeds in bedrijf.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Advies op maat

Een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie heeft ons gevraagd om een specificatie te schrijven voor het verplaatsen c.q. aanpassen van elevatoren voor een productielijn op een nieuwe locatie.

1425154073 meetlintDe productielijn, inclusief de bestaande elevatoren, moest verplaatst worden. Tevens dienden er een aantal elevatoren bijgeplaatst en/of aangepast te worden. Besloten werd of de bij te plaatsen elevatoren nieuwe exemplaren moesten zijn of dat er mogelijkheden waren voor hergebruik van elders aanwezige elevatoren. In geval van hergebruik moesten deze uiteraard ook nog passend gemaakt worden voor de nieuwe situatie.

In het door Geurts Technisch Adviseurs opgestelde document is omschreven, wat de nieuwe maten van de elevatoren moeten zijn. Op basis van de geschreven specificatie zal een machinefabrikant een offerte maken voor de aanpassingen. 

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Maken we te veel herrie om te mogen blijven bestaan?

Voor een Varkens- en rundveebedrijf hebben wij een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met een aanvraag omgevingsvergunning Wabo, wat staat voor Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. 

85226 Afbeelding

In het akoestisch onderzoek worden de akoestische effecten als gevolg van de bedrijfsactiviteiten inzichtelijk gemaakt en wordt de geluidsbelasting ter plaatse van rekenpunten in de omgeving bepaald. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aan- en afvoer van voer of vee, het geluid van ventilatoren en installaties, alle transportbewegingen op het terrein.

Ons onderzoek wordt altijd uitgevoerd volgens de “Handleiding Meten en Regelen Industrielawaai 1999” met behulp van het rekenprogramma Industrielawaai Geomilieu 4.3.

Na diverse metingen en gebruik van rekenmodellen blijkt dat bovengenoemd bedrijf voldoet aan de gestelde eisen voorkeurswaarde en dus zijn activiteiten met een gerust hart kan uitvoeren.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.