Aanpassing dozentransport

Voor een levensmiddelenbedrijf hebben we gezorgd voor aanpassingen van diverse lijnen in het dozen afvoertransport.

TransportbandData worden nu op de dozen geprint door middel van een laserprinter. Verder is het nu mogelijk om dozen van drie lijnen naar diverse palletisers te sturen.
Voor dit project Geurts Technisch Adviseurs de layout, specificatie, hardware, software en projectbegeleiding uitgevoerd.
De installatie is uitgevoerd tijdens productie, waarbij persoonlijke veiligheid en voedselveiligheid van belang was.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontwerp van een speciale klep

Voor een klant in de farmaceutische industrie heeft Geurts Technisch Adviseurs een constructie bedacht om op een eenvoudige manier een zware klep te openen.Speciale klep

De aandrijving is bepaald en de constructie is doorgerekend met een FEM-analyse. Ook voor de ophanging zijn voorstellen gedaan, die vervolgens zijn doorgerekend met behulp van een FEM-berekening.

Optredende spanningen en vervormingen zijn berekend en bleven onder de toelaatbare waarden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

CE-certificering van een deel van een productielijn

Voor een klant heeft Geurts Technisch Adviseurs een CE-certificering uitgevoerd voor een deel van een productielijn, die zij leverden aan hun klant.

3 symbolen figuurExplosie gevoelige stoffen worden met een opvoerschroef in een tank getransporteerd. Leidingen en tanks worden verwarmd met water of stoom afhankelijk van de gewenste temperatuur in dat deel van het traject. Om de stoffen goed te mengen in de tank is een hoge temperatuur nodig. Na het mengen wordt siroop getransporteerd via een sterk magneetfilter naar een ander voorraadvat.

Risico’s zijn bepaald, technisch dossier en gebruikshandleiding zijn gemaakt. We hadden hier te maken met onder andere ATEX, drukapparatuur en EMC richtlijnen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Concept en begroting controls voor big-bag installatie

Voor een voedingsmiddelenleverancier heeft Geurts Technisch Adviseurs een concept en begroting gemaakt voor het controls gedeelte voor een nieuwe big-bag installatie voor poeders. bigbag

Deze installatie is nodig om de tracking & traceability van stoffen te vergroten, waardoor de impact van een voedselveiligheids incident wordt beperkt. Het omvat hier de hardware, software en ict-aanpassingen. Ook is een aanpassing van het WMS (warehouse management systeem) mee genomen. De binnenkomende big-bags worden gescand en verdeeld over diverse big-bag installaties.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met stikstofdamp is de tank veilig!

Voor een productiebedrijf van polystyreen (piepschuim) wordt in de Osse haven vloeibaar styreen aangevoerd en op voorraad gehouden in opslagtanks.

85344Deze vloeistof is brandgevaarlijk; om explosies te voorkomen wordt ervoor gezorgd dat geen zuurstof in de tank kan komen. Het dampgedeelte van de tank wordt hiervoor gevuld met zuivere stikstofdamp, zodat geen buitenlucht (met zuurstof) in de tank kan komen.

Voor deze installatie is een “check” uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de aanvoer van de stikstofdamp groot genoeg is op het moment dat vloeibaar styreen wordt overgepompt. Ook is gekeken of de dampdruk in de tank binnen de grenswaarden blijft waarvoor de tank is ontworpen.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veranderingen / aanpassingen achteraf op tekening zetten (As built)

Een klant wilde graag wat veranderingen in een productielijn. As built

Nadat deze veranderingen doorgevoerd waren, kwam bij Geurts Technisch Adviseurs de vraag of wij de tekeningen van de aangepaste productielijn wilde maken. Dit kan inhouden oude tekeningen aanpassen of nieuwe tekeningen maken zodat alles weer keurig op papier staat.

Aanpassingen bij een productieproces komt vaak voor, men moet tenslotte blijven innoveren. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn maar het kan ook een verandering zijn van een gehele productielijn.

Wanneer een productielijn aangepast is zullen er tekeningen moeten komen, dit zijn revisietekeningen waarop aangegeven de nieuwe gegevens van de productielijn, deze informatie is belangrijk voor eventuele onderhoud, latere aanpassingen of verbouwingen. We noemen deze tekeningen ook wel tekeningen “as built”.

Onze klant heeft nu weer alle laatste ontwikkelingen op tekening staan en alles is weer up-to-date en de productie draait weer op volle toeren.

Info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

"Ook bedrijven hebben hun rechten"

In opdracht van onze opdrachtgever is door Geurts Technisch Adviseurs een onderzoek uitgevoerd in verband met de realisatie van enkele woningen binnen de geluidcontouren van een metaalbewerkingsbedrijf in de gemeente Bernheze.

De woningen worden in de directe nabijheid van een constructiebedrijf geprojecteerd. Het constructiebedrijf valt onder de werkingssfeer van het “Activiteitenbesluit milieubeheer”. Onderzocht is of zowel de vergunde als de feitelijke geluidbelasting ten gevolge van het bedrijf de bouw van de nieuw te realiseren woningen niet in de weg staat.

Rekening houdend met een aantal geluid reducerende maatregelen (geluidscherm en voldoende gevelwering in de nieuwbouw) kan het bedrijf haar activiteiten blijven uitvoeren zonder dat mogelijke hinder ontstaat ter plaatse van de nieuwbouwwoningen. Het bedrijf wordt zo niet in haar vergunde rechten belemmerd door het bouwplan.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Energie besparen in de metaalsector

Voor een metaalverwerkend bedrijf is door Geurts Technisch Adviseurs een onderzoek uitgevoerd naar energiebesparende maatregelen. Ook is gekeken naar mogelijkheden van duurzame energieopwekking, om daarmee in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Het bedrijf produceert draadproducten voor de bouwsector.

85271 zonnepanelenDe metaalbewerkingen, die hierbij het meest voorkomen zijn buigen, stansen en knippen van staaldraad. Thermische bewerkingen, zoals lassen, komen nauwelijks voor, waardoor ze in verhouding tot collega-bedrijven in dezelfde sector, weinig energie verbruiken. Daar komt nog bij dat het bedrijf alle noodzakelijke en in die sector gangbare maatregelen reeds heeft getroffen.

In het onderzoek is ook gekeken naar mogelijkheden om in de eigen energiebehoefte te kunnen voorzien, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het relatief grote dakoppervlak van de productiehal.
De lage energieprijzen van dit moment maken de keuze voor een duurzaam alternatief, dat ook bedrijfseconomische verantwoord is, erg lastig.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een "circulaire economie" zonder afval komt steeds dichter bij

Voor een afvalverwerkend bedrijf verzorgden wij de vergunningaanvraag, waarin ook de interne procedures tegen het licht gehouden worden.

Voor deze bedrijfstak is het Landelijke Afvalstoffenplan (LAP3) leidend wat betreft het omgaan met afvalstromen, die door het bedrijf worden verwerkt of tijdelijk opgeslagen voor verdere verwerking elders.

Het Landelijke afvalstoffenplan is erop gericht dat op termijn alle reststromen volledig “circulair” zijn en dus niet meer in het afvalstadium terecht komen : “cradle to cradle”

Dit betekent dat reststromen hergebruikt worden in de keten waar ze vandaan komen of anders in een andere toepassing verwerkt worden. Voordat een afvalverwerker zo’n restroom accepteert, wordt in een vooracceptatieprocedure de haalbaarheid van het verwerken ervan onderzocht. Belangrijk onderdeel in dit onderzoek is de vraag of het hergebruik en de uiteindelijke bestemming voldoet aan de minimumstandaard in het LAP3. In sectorplannen zijn voor 95 verschillende afvalstromen hiervoor criteria opgesteld, die regelmatig worden bijgesteld/opgeschroefd aan de nieuwste ontwikkelingen.

Voor dit hergebruik is in veel gevallen een voorbewerking noodzakelijk, zoals het verkleinen, zeven of anderszins reinigen van die afvalstromen. In een risicoanalyse wordt bepaald welke (gezondheids-) risico’s intern en extern zijn te verwachten en de veiligheidsinstructies die hierbij van toepassing kunnen zijn.

De door Geurts Technisch Adviseurs BV opgestelde acceptatieregels, de werkwijze bij het bepalen van de verwerkingsmethode van de afvalstromen en de risicoanalyse zijn een belangrijk onderdeel van de aanvraag milieuvergunning voor een afvalverwerkend bedrijf.

geen afval in circulaire economie klaar

Ook de natuur krijgt van ons de volle aandacht!

Voor de herinrichting van een polder aan de Waaloever is een stikstofdepositie onderzoek verricht naar de effecten van de werkzaamheden op nabij gelegen Natura-2000 gebieden.

85254 Plaatje calculator

In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is vastgelegd dat middels berekeningen de stikstofdepositie bepaald dient te worden binnen Natura-2000 gebieden waar stikstofgevoelige habitat typen aanwezig zijn. Ondanks dat de werkzaamheden de herinrichting van een natuurgebied betreffen dient onderzocht te worden wat de effecten zijn vanwege stikstofuitstoot in de vorm van NOx afkomstig van het materieel dat ingezet wordt. Het project kan worden aangemerkt als tijdelijk project.

Op basis van de berekeningen die door Geurts Technisch adviseurs zijn uitgevoerd kan worden geconcludeerd dat de herinrichting van de polder niet leidt tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura-2000 gebied Rijntakken voor zover van toepassing op de gebieden gelegen buiten het plangebied waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geluid, ook achter de schermen!

Door Geurts Technisch Adviseurs is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het nieuw te bouwen logistiek centrum op het volgens de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein Moleneind. Uit de zonetoets van de gemeente blijkt dat de aangevraagde geluidruimte inpasbaar is binnen de voor het gehele industrieterrein Moleneind gereserveerde geluidruimte.

Het bedrijf valt bovendien onder het Activiteitenbesluit waarvoor geluidsnormen zijn opgenomen ter plaatse van woningen van derden of op 50 meter van de terreingrens. Gezien de ligging aan de rand van het industrieterrein in de nabijheid van woningen buiten de zone van het industrieterrein, zijn aanvullende maatregelen getroffen om mogelijke geluidhinder tegen te gaan. Hierbij is rekening gehouden met eventuele waarneembaarheid van tonaal geluid afkomstig van achteruitrijsignalering van vrachtwagens die ook in de avond- en nachtperiode arriveren en vertrekken.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Chocolade wereldwijd.... nog lekkerder!

Voor een bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie hebben wij een standaard opgesteld voor een dubbele filter skid voor chocolade, die wereldwijd van toepassing moet zijn. De standaard moest in het Engels aangeleverd worden.

6 1276Er is onderzoek gedaan naar een verbeterde filtering van de chocolade. Onze constructeurs van Geurts Technisch Adviseurs hebben een eerste opzet gemaakt samen met alle betrokkenen en later uitgewerkt. Hiervoor moest een standaard geschreven worden zodat de andere plants over de hele wereld het nodige materiaal voor de bouw van het filter kunnen bestellen en ook weten hoe het filter skid werkt. Uiteraard is er rekening gehouden met normen en regels in de verschillende landen. De filter skid wordt met een CE-markering geleverd.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook voetballers houden zich aan geluidnormen

In opdracht van een voetbalvereniging is door Geurts Technisch Adviseurs  een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie vanwege het plaatsen van een tijdelijke clubgebouw.

Naast de bestaande voetbalkantine op het parkeerterrein wordt een tijdelijke huisvesting geplaatst waarin de gezamenlijke verenigingen uit meerdere dorpen hun activiteiten gaan uitvoeren.85283 afbeelding

In het akoestisch onderzoek zijn de akoestische effecten als gevolg van de totale bedrijfsactiviteiten inzichtelijk gemaakt en is de geluidsbelasting ter plaatse van de meest nabij gelegen woningen van derden bepaald. De geluidbelasting is vervolgens getoetst aan de van toepassing zijnde grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

Na het voorschrijven van enkele maatregelen om het geluid vanuit het clubgebouw te reduceren, is door de gemeente toestemming verleend voor het plaatsen van het tijdelijke clubgebouw. Na het in gebruik nemen, worden nog controlemetingen uitgevoerd om te bepalen of de maatregelen voldoende effectief zijn en of in de praktijk aan de geluidnormen kan worden voldaan.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

LOTOTO

Met de LOTOTO-procedure wordt beschreven, hoe er tijdens onderhoud in de gebruiksfase van de machine, veilig met de machine gewerkt kan worden.

kast 1Het toepassen van LOTOTO is wettelijk verplicht. De machinerichtlijn omschrijft dat de machine moet zijn voorzien van inrichtingen, waarmee zij van elk van haar krachtbronnen kan worden afgesloten.

Door middel van een LOTOTO-procedure wordt ervoor gezorgd, dat machinedelen niet in werking komen wanneer werknemers aan de machine aan het werk zijn voor onderhoud- of herstelwerkzaamheden. De geïsoleerde energiebronnen worden vergrendeld en een label wordt op het slot geplaatst om de werknemer te identificeren die het heeft geplaatst. Op diverse plekken naast de lijn staan LOTOTO-borden met tags en sleutels. Op het bord wordt ingevuld waar en wie aan de lijn aan het werk is. Alle afsluiters en werkschakelaars dienen gecodeerd te zijn.

Wat kan Geurts Technisch Adviseurs voor u betekenen:
• Identificeren van de energiebronnen;
• Opstellen van de werkinstructie, welke energiebronnen dienen stapsgewijs uitgeschakeld te worden, zodat veilig onderhoud aan een machine of installatie kan gebeuren;
• Bepalen welke vergrendelblokkeersystemen het best toegepast kunnen worden;
• Opstellen van verantwoordelijkheidsmatrix.

Voor meer info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.