Geluid

 

Bij het nieuw vestigen of het veranderen van een bedrijf is het veelal noodzakelijk vooraf een akoestisch onderzoek uit te voeren. Hierbij wordt gekeken of aan “grenswaarden voor geluid” kan worden voldaan en geen overlast ontstaat voor de omgeving. Op een industrieterrein geldt een andere benadering en krijgt ieder bedrijf een deel van de voor het gehele industrieterrein "gereserveerde geluidruimte". 
Geurts Technisch Adviseurs heeft veel ervaring met dit soort onderzoeken in allerlei situaties. 

geluid

Bij een bestemmingsplanwijziging of een vergunningaanvraag dient de geluidbelasting vanwege het bedrijf getoetst te worden aan de geldende grenswaarden voor het gebied waarin het bedrijf is gelegen of zich gaat vestigen. Volgens een algemeen aanvaarde rekenmethode worden geluidoverdracht berekeningen uitgevoerd, uitgaande van de afzonderlijke geluidbronnen op het bedrijfsterrein. De geluiduitstraling van de verschillende bronnen worden bepaald op basis van ervaringscijfers of met geluidmetingen ter plaatse. De representatieve bedrijfssituatie wordt zo in kaart gebracht en met behulp van een rekenmodel wordt de geluidbelasting bepaald bij de omliggende woningen of controlepunten in de omgeving. Het voordeel van zo’n gedetailleerd rekenmodel is dat bij eventueel te verwachten overlast heel gericht kan worden gezocht naar maatregelen aan afzonderlijke bronnen en het effect van die maatregelen.
Geurts Technisch Adviseurs heeft de expertise om dit maatwerk te leveren en voor het bedrijf en omgeving zo gunstig mogelijke oplossingen te realiseren.

Metingen en geluidsberekeningen worden uitgevoerd volgens de handleiding meten en rekenen industrielawaai; een gestandaardiseerde methode voor geluidsonderzoeken. Eventueel gecombineerd met geluidmetingen ter plaatse, volgens deze standaardmethode, zorgen wij voor een adequaat onderbouwd akoestisch onderzoek, waarbij het proces van vergunning verlening zo soepel mogelijk verloopt.

Opdrachtgevers zijn onder andere de metaalindustrie, voedingsmiddelenindustrie, op- en overslagbedrijven, afvalverwerking, agrarische sector en transportsector.

Geluid