Luchtkwaliteit

Bij het nieuw vestigen of het veranderen van een bedrijf is het veelal noodzakelijk dat, bij het aanvragen van een vergunning het effect op de luchtkwaliteit in beeld wordt gebracht. Hierbij geldt dat de effecten van (de verandering van) het bedrijf geen verslechtering van de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf mag veroorzaken. In de Wet Luchtkwaliteit worden wat betreft die luchtkwaliteit grenswaarden gesteld voor onder andere fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (N02) in de buitenlucht. Bij vergunningverlening en planvorming moeten deze grenswaarden in acht worden genomen. 

De verspreiding van die relevante stoffen kan worden berekend met speciaal daarvoor ontwikkelde programmatuur “Geomilieu”. Het rekenprogramma wat hiervoor wordt gebruikt is algemeen erkend en is gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model (NNM).
Geurts Technisch Adviseurs kan aan de hand van emissie kentallen voor bepaalde activiteiten verspreidingsberekeningen uitvoeren en de resultaten toetsen aan de grenswaarden.

Bedrijven die te maken hebben met de Wet Luchtkwaliteit zijn vooral productiebedrijven in chemische en voedingsmiddelen industrie, op- en overslagbedrijven, afvalverwerking, mengvoederbedrijven en de agrarische sector. Wanneer blijkt dat niet voldaan kan worden aan de eisen uit de Wet Luchtkwaliteit, zetten wij onze expertise in om samen met het bedrijf te komen tot een pakket aan maatregelen, waarmee kan worden voldaan aan de grenswaarden en die in de praktijk ook realiseerbaar zijn.
Met onze kennis en ervaring met de productieprocessen in deze sectoren kunnen wij het maatwerk leveren om voor die bedrijven een zo gunstig mogelijk resultaat te behalen.

Lucht 3 002