Geur

Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en brengt om die reden ook gezondheidsrisico's met zich mee. Bij geurhinder van bedrijven gaat het om de geur van bijvoorbeeld industrie of agrarische bedrijven die zich verspreidt viaGeur 1 de lucht en overlast kan veroorzaken op de woon- en leefomgeving. Onder geurbelasting wordt verstaan de geurconcentratie die gedurende een bepaalde tijd op een ‘geurgevoelig’ object, zoals een woning terecht komt. In het Activiteitenbesluit is geregeld dat geurgevoelige objecten worden beschermd tegen geuroverlast. 

De geuruitstoot door bedrijven kan worden berekend op basis van ervaringsgegevens uit de literatuur bij vergelijkbare activiteiten of kan worden bepaald op basis van geurmetingen. De afstand tussen het bedrijf en geurgevoelige bestemmingen en ook de windrichting, waarin de geur zich verspreidt, is daarbij van grote invloed. Met behulp van een verspreidingsmodel kan een voorspelling worden gedaan over de te verwachten geurbelasting vanwege een bedrijf of voorgenomen activiteit. De te verwachten geurbelasting wordt getoetst aan normen, die worden gesteld in het lokale of provinciale geurbeleid. Hierin wordt voor bepaalde gebieden een ‘aanvaardbaar’ hinderniveau is omschreven voor zowel nieuwe als bestaande situaties.

Geurts Technisch Adviseurs heeft de expertise om de verspreidingsberekeningen uit te voeren en de uitgangspunten en resultaten te verantwoorden richting bevoegd gezag. Eventueel kan ook worden gekeken welke maatregelen mogelijk zijn om geurhinder te beperken.

Geur 2